Giảng viên và sinh viên viện CNSH&MT tham gia Tuần lễ sinh thái 2020

  • 13-10-2020
  • /
  • 442
  • Hợp tác đối ngoại

Để hưởng ứng Chiến dịch Tuần lễ sinh thái 2020, giảng viên và sinh viên Viên Công nghệ sinh học và Môi trường đã chuẩn bị backdrop và bộ sưu tập với chủ đề “Đa dạng sinh học và Hệ sinh thái khỏe mạnh”

Giảng viên và sinh viên viện CNSH&MT tham gia Tuần lễ sinh thái 2020

Đưa tin: Đặng Thúy Bình, Phạm Thị Minh Thu

"CHIẾN DỊCH TUẦN LỄ SINH THÁI-ECOWEEK CAMPAIGN 2020” là một hoạt động trong dự án “Mở rộng và lồng ghép phương pháp tiếp cận sáng tạo của phong trào sinh thái vào hoạt động của các trường đại học 2018-2020” do Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường (C&E) phối hợp với trường Đại học Nha Trang tổ chức với sự tài trợ của Viện Rosa Luxemburg Stiftung khu vực Đông Nam Á (RLS).

Để hưởng ứng Chiến dịch Tuần lễ sinh thái 2020, giảng viên và sinh viên Viên Công nghệ sinh học và Môi trường đã chuẩn bị backdrop và bộ sưu tập với chủ đề “Đa dạng sinh học và Hệ sinh thái khỏe mạnh”
 

Backdrop chủ để “Đa dạng sinh học Đồi La San” được thiết kế trên nền bức tranh toàn cảnh Trường Đại học Nha Trang chụp từ biển. Trên nền cây xanh là tiêu bản thực vật Đồi La San, thể hiện 20 mẫu vật lá, hoa thu thập trong khuôn viên trường. Trên nền biển là những bức tranh của sinh viên Viện CNSH&MT kể câu chuyện của các sinh vật biển, bên cạnh các mẫu vật gồm động vật thân mềm, cá biển, san hô, cũng những hình ảnh, mô hình mô tả sự đa dạng sinh vật từ vùng triều, vùng ven bờ, đến biển khơi.
 

Bên cạnh đó, nhằm thể hiện nét đẹp của sự đa dạng thực vật, từ đó cổ vũ lối sống tích cực thân thiện với thiên nhiên và bảo tồn đa dạng sinh học, các sinh viên 58 CNSH đã được thiết kế hoạt động tạo bộ sưu tập tiêu bản thực vật trong khuôn viên trường Đại học Nha Trang. Trong vòng một tháng (6/2020), hơn 150 mẫu vật đã được thu thập, làm khô, định danh khoa học. 30 mẫu trưng bày poster theo 3 chủ đề “Thực vật thân gỗ”, “Thực vật thân bụi” và “Thực vật thân thảo”.
 


 

Trong khuôn khổ học phần thực hành Đa dạng sinh học (6/2020), sinh viên 60 CNSH thực hiện các bộ sưu tập theo 4 chủ đề “Mangrove soul – Linh hồn rừng ngập mặn, Molusks worldThế giới động vật thân mền, Sinh vật vùng triều, và Hệ sinh thái san hô. Các em sinh viên đã thu thập mẫu vật ở Hòn Chồng, Nha Trang, và Đầm Thủy Triều, Cam Ranh, kết hợp với kỹ năng vẽ, bện dây dừa, xử lý, bảo quản, định danh khoa học mẫu vật. Các bộ sưu tập đã thể hiện được trọn vẹn đa dạng sinh học các hệ sinh thái đặc trưng. Đặc biệt, nhóm “Linh hồn rừng ngập mặn” còn tái hiện hệ sinh thái với mẫu vật cây rừng ngập mặn gồm cả hoa, quả, lá.
 

Thông qua hoạt động này, sinh viên không chỉ được thực hành kĩ năng nghiên cứu khoa học mà còn rèn luyện các kĩ năng mềm và nâng cao trình độ thẩm mỹ. Đây sẽ là những sản phẩm mang ý nghĩa tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn đa dạng sinh học, Những sản phẩm này sẽ tiếp tục được trưng bày tại Khu tự học và Bảo tàng Thủy sinh Trường Đại học Nha Trang.
 

Đồng hành cùng các hoạt động trong tuần lễ sinh thái, team IBE gồm 15 thành viên đã tham gia các hoạt động của Giảng đường sinh thái và Không gian sinh thái từ ngày 2-6/7/220


LECTURERS AND STUDENTS OF INSTITUTE OF BIOTECHNOLOGY & ENVIRONMENT JOINED IN THE ECOLOGICAL WEEK 2020

In response to the 2020 Eco Week Campaign, faculty and students of the Biotechnology and Environment Institute prepared a backdrop and collection with the theme "Biodiversity and Healthy Ecosystems".


ECOWEEK CAMPAIGN 2020 is an activity in the project "Expanding and integrating the innovative approach of the ecological movement into the operation of universities 2018-2020" by the Center for Development of Community and Environment Initiatives School (C&E) in collaboration with Nha Trang University organized with the sponsorship of Rosa Luxemburg Stiftung Institute in Southeast Asia (RLS).


The theme backdrop “La San Hill Biodiversity” is designed on the background of a panorama of Nha Trang University taken from the sea. On the background of greenery is a sample of La San Hill plant, showing 20 specimens of leaves and flowers collected on campus. On the sea floor are paintings of students from the Institute of Biotechnology and Environment telling the story of marine creatures, besides samples including molluscs, marine fish, corals, pictures and models depicting diversity. creatures from tidal areas, coastal areas, to the open sea.


In addition, in order to demonstrate the beauty of plant diversity, thereby promoting positive nature-friendly lifestyles and preserving biodiversity, the 58 cohort of Biotechnology students were designed to work. Create a collection of plant specimens on the campus of Nha Trang University. Within a month (6/2020), more than 150 specimens were collected, dried, and identified. 30 samples were displayed under the 3 themes: "woody plants", "shrubs" and "herbaceous plants".


In the framework of the Biodiversity practical module (6/2020), students from 60 biotechnology cohort made collections under 4 themes: “Mangrove soul, Molusks world, Tidal organisms, and Coral ecosystems. . The students collected samples in Hon Chong, Nha Trang, and Dam Thuy Trieu, Cam Ranh, combined with skills of drawing, braiding coconut wire, handling, preserving and identifying specimens. Collections have fully shown the biodiversity of specific ecosystems. In particular, the "Mangrove Soul" group also reproduces the ecosystem with mangrove tree specimens including flowers, fruits and leaves.


Through this activity, students not only practice scientific research skills but also practice soft skills and improve aesthetic skills. These will be products that are meant to propagate and raise public awareness about biodiversity conservation. These products will continue to be exhibited at the Self-Study Area and Aquatic Museum of Nha Trang University. .


Accompanying the activities in the ecological week, the IBE team of 15 members participated in the activities of Eco-lecture hall and Eco-space from 2-6 / 7/220.

Viện CNSH&MT tham gia ký thỏa thuận hợp tác với Trường đại học Khoa Học Kỹ Thuật Noakhali, Bangladesh

Bài viết trước

Viện CNSH&MT tham gia ký thỏa thuận hợp tác với Trường đại học Khoa Học Kỹ Thuật Noakhali, Bangladesh
Cựu sinh viên ngành CNSH: Kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học – Tại sao không?

Bài viết tiếp theo

Cựu sinh viên ngành CNSH: Kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học – Tại sao không?

Bài viết liên quan

Cựu sinh viên ngành CNSH: Kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học – Tại sao không?
27/05/2022

Cựu sinh viên ngành CNSH: Kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ sinh học – Tại sao không?

Viện CNSH&MT tổ chức cuộc thi ảnh về Khám phá Đa dạng sinh học biển tỉnh Khánh Hòa
20/05/2022

Viện CNSH&MT tổ chức cuộc thi ảnh về Khám phá Đa dạng sinh học biển tỉnh Khánh Hòa

Đoàn Viện  Công nghệ sinh học và Môi trường tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024
20/05/2022

Đoàn Viện Công nghệ sinh học và Môi trường tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên nhiệm kỳ 2022 – 2024

Chương trình giao lưu kết nghĩa và tư vấn hướng nghiệp giữa Viện CNSH&MT và trường  THPT Dân Tộc Nội Trú Pi Năng Tắc, Ninh Thuận
20/05/2022

Chương trình giao lưu kết nghĩa và tư vấn hướng nghiệp giữa Viện CNSH&MT và trường THPT Dân Tộc Nội Trú Pi Năng Tắc, Ninh Thuận