Search

Văn bản quản lý

Nhiệm vụ năm học:

Nhiệm vụ trong tâm ĐHNT năm học 2020-21 (Xem chi tiết)

Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2020-21 (Xem chi tiết)

Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2019-20 (Xem chi tiết)

Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-19 (Xem chi tiết)

Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2017-18 (Xem chi tiết)

Kế hoạch nhiệm kỳ

Kế hoạch nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Xem chi tiết)

Tổng kết hoạt động Viện nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Xem chi tiết)

Đánh giá hoạt động năm học

Đánh giá KQCT năm học 2020 - 21 (Xem chi tiết

Đánh giá KQCT năm học 2019 - 20 (Xem chi tiết)

Đánh giá KQCT năm học 2018 - 19 (Xem chi tiết)

Đánh giá KQCT năm học 2017 - 18 (Xem chi tiết)

Báo cáo  công tác tháng

Từ  năm học 2021 -2022, Viện quản lý công tác tháng trên website https://canbo.ntu.edu.vn/

Báo cáo  công tác tháng  12 - NH: 2020 - 2021 (Xem chi tiết)

Báo cáo  công tác tháng  11 - NH: 2020 - 2021 (Xem chi tiết)

Báo cáo  công tác tháng  10 - NH: 2020 - 2021 (Xem chi tiết)

Báo cáo  công tác tháng  09 - NH: 2020 - 2021 (Xem chi tiết)

Báo cáo  công tác tháng  08 - NH: 2020 - 2021 (Xem chi tiết)

Báo cáo  công tác tháng  07 - NH: 2020 - 2021 (Xem chi tiết)

Báo cáo  công tác tháng  06 - NH: 2020 - 2021 (Xem chi tiết)

 

 

In nội dung