Thành viên nhóm nghiên cứu Đa dạng sinh học và Bảo tồn tham gia hội thảo trực tuyến tại Indonesia và Việt Nam

Tham gia Hội thảo quốc tế trực tuyến The Second Maluku International Conference on Marine Science and Technology (MICMST2) và báo cáo miệng online Hội thảo quốc tế về Nông nghiệp và Môi trường bền vững

Ngày 31/10/2020, thành viên nhóm nghiên cứu Đa dạng sinh học và Bảo tồn đã tham gia Hội thảo lần thứ 2 về Khoa học và Kỹ thuật biển được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Indonesia. TS. Đặng Thúy Bình, và TS. Vũ Đặng Hạ Quyên đã tham gia hội thảo dưới hình thức báo cáo hội trường. Hội nghị có sự tham gia của các nhà khoa học biển từ 10 quốc gia khác nhau. Hội nghị  thúc đẩy sự hợp tác với nhiều trường đại học và Viện  nghiên cứu hàng đầu như Southern Cross< Australia, Leeds University, United Kingdom, Naturalis Biodiversity Center, Leiden Netherlands, IRD, France, Kagoshima University, Japan và Karolinska Institutet, Sweden. 

Báo cáo của nhóm nghiên cứu

  1. N N T Nhon, T Q Sang, N M Chau, D T Binh. Identify and characterize the SNP markers for traceability of scallop spiny lobster Panulirus homarus (Decapoda, Palinuridae) in Vietnam. The second Maluku International Conference on Marine Science and Technology, Indonesia, 31 /10/2020.
  2. T T Oanh, V D H Quyen, D T Binh. Molecular phylogeny of marine eels (Elopomorpha: Anguilliformes) inferred from mitochondrial DNA markers in Vietnam. The second Maluku International Conference on Marine Science and Technology, Indonesia, 31 /10/2020. 

Trong ngày 18/11, nhóm tiếp tục tham gia Hội thảo quốc tế Nông nghiệp và Môi trường bền vững theo hình thức báo cáo online. Báo cáo của nhóm do TS. Đặng Thúy Bình trình bày được chọn trao giải tại hội nghị. Báo cáo cũng được chọn đăng bài fultext bằng tiếng Anh trong kỷ yếu của hội nghị có chỉ số ISBN.

Báo cáo tại hội thảo

         Oanh T. Truong, Phu T. Pham, Binh T. Dang. Species diversity and molecular phylogeny of flatfish (Pleuronectiformes: Pleuronectoidei) – implication to climate change. The International Conference on Sustainable Agriculture and Environment, Hồ Chí Minh, 18/11/2020

 


 

Giảng viên Viện CNSH & MT tham gia khóa tập huấn Nguyên tắc và thực hành trong phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp 1 và cấp 2

Bài viết trước

Giảng viên Viện CNSH & MT tham gia khóa tập huấn Nguyên tắc và thực hành trong phòng xét nghiệm An toàn sinh học cấp 1 và cấp 2
Viện CNSH&MT làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết tiếp theo

Viện CNSH&MT làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Bài viết liên quan

Viện CNSH&MT làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
11/05/2021

Viện CNSH&MT làm việc với Viện Môi trường và Tài nguyên – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Sinh viên CNSH&MT trải nghiệm thực tế tại Hòn Mun
06/04/2021

Sinh viên CNSH&MT trải nghiệm thực tế tại Hòn Mun

Viện CNSH&MT tổ chức nghiệm thu đề tài cấp trường TR2019-13-18: “Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San, Khánh Hoà”
26/03/2021

Viện CNSH&MT tổ chức nghiệm thu đề tài cấp trường TR2019-13-18: “Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San, Khánh Hoà”

Viện CNSH&MT, Trường Đại học Nha Trang tham dự VCK ngày hội khởi nghiệp Quốc gia 2020
05/01/2021

Viện CNSH&MT, Trường Đại học Nha Trang tham dự VCK ngày hội khởi nghiệp Quốc gia 2020