Cơ sở vật chất Viện Công nghệ sinh học và môi trường

Giữ gìn tài nguyên sinh vật được coi là một công việc hết sức quan trọng. Đã từ lâu người ta thường nhắc với nhau về việc giữ gìn đa dạng sinh học, đó chính là giữ gìn nguồn tài nguyên quốc gia. Đây là một công việc thường xuyên, quan trọng đối với những người cán bộ nghiên cứu khoa học nói chung.
     Mỗi đối tượng sinh vật đều có một đặc trưng riêng về kiểu gen và kiểu hình. Giữ gìn nguồn tài nguyên sinh vật chính là giữ gìn sự phong phú đa dạng kiểu gen kiểu của mỗi loài sinh vật đó. Trong thực tế, do quá trình tác động của thiên nhiên và sự khai thác không hợp lý của con người đã làm cho nguồn tài nguyên sinh học có nguy cơ bị cạn kiệt.
     Hơn chục năm nay, Nhà nước ta đã coi việc bảo tồn và lưu giữ tài nguyên di truyền là nhiệm vụ cấp bách trong hiện tại và tương lai. Việt Nam đã tham gia công ước đa dạng sinh học và được chính phủ phê chuẩn. Năm 2004, Việt nam cũng đã trở thành thành viên của Nghị định thư Cartagena về an toàn sinh học. Nhằm bảo đảm an toàn sinh học cho sức khoẻ con người, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học, ngay từ những năm 1990 với sự cố gắng về tài chính hàng năm qua từng giai đoạn kế hoạch, Chính phủ đã cân đối Ngân sách cho nhiệm vụ này đồng thời cũng tranh thủ nguồn tài trợ từ các tổ chức Quốc Tế. Từ năm 1995 đến nay, nhiệm vụ bảo tồn nguồn gen đã được coi là nhiệm vụ Nhà nước thường xuyên.