Search

Thông báo buổi ngoại khóa về năng lượng và biến đổi khí hậu

THÔNG BÁO BUỔI NGOẠI KHÓA VỀ NĂNG LƯỢNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU 

⮚ Thời gian: Ngày 15/9/2023 từ 14:00 – 17:30

⮚ Địa điểm: Phòng họp số 4

⮚ Link đăng ký: https://forms.gle/9XTdgynwG2KnEs2fA

 

  • Chia sẻ