Thông báo

Thông báo Hội đồng bảo vệ Luận văn thạc sĩ Quí iV/2021 - Ngành Công nghệ sinh học

  • 16/12/2021

VIỆN CNSH&MT trân trọng thông báo

HỘI ĐỒNG ĐÁNH GIÁ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUÝ IV/2021 – NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

Địa điểm: Phòng chuyên đề C2

Danh sách các HĐ bảo vệ LV thạc sĩ