Thông báo

Thông báo học bổng của Trường Đại học Hải dương quốc gia Đài Loan (NTOU)

Viện CNSH&MT chuyển tiếp thông báo của Phòng HTĐN về học bổng của Trường Đại học Hải dương quốc gia Đài Loan (NTOU) dành riêng cho cán bộ, giảng viên trường ta.Thông tin về học bổng như sau:

1. Số lượng: 05 (gồm 1 học bổng tiến sĩ và 04 học bổng thạc sĩ)
2. Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản, công nghệ sinh học, cơ khí, điện tử, giao
thông, khai thác, hàng hải
3. Thời gian: trước 30/4/2021
4. Hồ sơ bao gồm: đơn xin học bổng, thư giới thiệu của trường, 2 ảnh, bằng,
bảng điểm, kế hoạch học tập, nghiên cứu, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng nhận
sức khoẻ.
Đây là cơ hội rất tốt để cán bộ, giảng viên trường ta được học tập, nghiên cứu tại một trong những trường đại học hàng đầu về lĩnh vực nuôi trồng, thuỷ sản và hàng hải.
Kính đề nghị các Khoa/Viện: Viện Nuôi trồng thuỷ sản, Viện Khoa học và Công nghệ Khai thác thuỷ sản, Viện Công nghệ sinh học, Khoa Kỹ thuật giao thông, Khoa Cơ khí, Điện tử thông báo và lập danh sách cán bộ, giảng viên đăng ký
học bổng nộp hồ sơ gửi về Phòng Hợp tác Đối ngoại trước ngày 30/4/2021.
Thông tin chi tiết về hồ sơ vui lòng xem file