Search

Các công trình đã công bố

    Tạp chí quốc tế

 1. Pham NMQ, Vuong QV, Sakoff JA, Bowyer MC, Scarlett CJ (2021). Preliminary study on major phenolic groups, antioxidant and cytotoxic capacity of Tuckeroo (Cupaniopsis anacardioides) fruit extracts. Current nutraceuticals Journal 2(4): e090721194661. https://doi.org/10.2174/2665978602666210709110427
 2. Nguyen TNT, Chataway T, Araujo R, Puri M, Franco CMM (2021). Purification and Characterization of a Novel Alginate Lyase from a Marine Streptomyces Species Isolated from Seaweed. Marine Drugs, 19(11), 590. https://doi.org/10.3390/md19110590
 3. Le CP, Nguyen HT, Nguyen TD, Nguyen QMH, Pham HT, Dinh HT (2021). Ammonium and organic carbon co-removal under feammox-coupled-with-heterotrophy condition as an efficient approach for nitrogen treatment. Sci Rep 11, 784 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-020-80057-y
 4. Binh Thuy Dang, Sang Quang Tran, Truong Thi Oanh, Henrik Glenner. 2021.  Comparative population genetics of swimming crab host (Portunus pelagicus) and common symbiotic barnacle (Octolasmis angulata) in Vietnam. PeerJ. 9:e11671 DOI: 10.7717/peerj.11671 (SCIE)
 5. Nguyen Nguyen Thanh Nhon, Tran Quang Sang, Nguyen Minh Chau, Dang Thuy Binh, 2021. Identify and characterize the SNP markers for traceability of scallop spiny lobster Panulirus hormarus (Decapoda, Palinuridae) in Vietnam. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 777. DOI:10.1088/1755-1315/777/1/012026 (Scopus).
 6. Nguyen Van Hoa, Pham Anh Dat, Tran Ngoc Le, Nguyen Cong Minh, Nguyen Van Tang, Dao Thi Nga and Tran Quang Ngoc, (2021). Highly porous nanocomposite of NiMoS4 nanosheets and reduced graphene oxide for energy storage application. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 12 (2), 025001, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/abfa8e/meta (ESCI)

 

Tạp chí trong nước

 1. Le Phuong Chung, Nguyen Thi Hai, Nguyen Huynh Minh Quyen, Pham The Hai, Dinh Thuy Hang (2021), “Iron-reducing b- and g-proteobacteria isolated from laboratory-scaled heterotrophic feammox bioreactor”, Vietnam Journal of Biotechnology 19(2): 359-369.
 2. Văn Hồng Cầm, Khúc Thị An, Nguyễn Thảo Hiền, Trần Thị Phương Anh (2020) Ảnh hưởng của dịch chiết rong Ulva reticula lên sự phát triển của rau muống (Ipomoea aquatic). Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản (ĐHNT) Số 4/2020. Trang 10-18.
 3. Trần Vĩ Hích, Nguyễn Công Minh, Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Thị Đan Phượng, Trang Sĩ Trung, (2020). Tác động của việc bổ sung chitin vào thức ăn lên khả năng kháng lại vibrio parahaemolyticus của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeid vannamei). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thuỷ sản, 4, 45-50.
 4. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quế Chi, Trần Quang Sáng, Đặng Thúy Bình, 2021. Ghi nhận mới sinh vật cộng sinh ngoài trên hải sâm vú Holothuria nobilis (Selenka, 1867) và hải sâm lựu Thelenota annanas (Jaeger, 1833) bị bệnh lở loét. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2/2021: 188-194

 

In nội dung

Tạp chí quốc tế

 •     Hai-Thanh T. Nguyen, Binh T. Dang, Henrik Glenner & Audrey J. Geffen, 2020. Cophylogenetic analysis of the relationship between anemonefish Amphiprion (Perciformes: Pomacentridae) and their symbiotic host anemones (Anthozoa: Actiniaria). Marine Biology Researchhttps://www.tandfonline.com/loi/smar20. 14/11: 1-18
 •      Biesack, Ellen E., Dang, Binh T., Ackiss, Amanda S., Bird, Christopher E., Chheng, Phen, Phounvisouk, Latsamy, Truong, Oanh T., Carpenter, Kent E.. 2020. Evidence for population genetic structure in two exploited Mekong River fishes across a natural riverine barrier. Journal of Fish Biology.  https://doi.org/10.1111/jfb.14424
 • Binh Thuy Dang, Muhammad Arifur Rahman, Sang Quang Tran, Henrik Glenner. 2019.  Genome-wide SNP analyses reveal population structure of Portunus pelagicus along Vietnam coastline. 2019. PLoS ONE. e0224473, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0224473
 • Nguyen TKC, Pham TT, Huynh TBM, Tran TH, Packianather M, Le CH, Nguyen VD (2020): Design and Development of a Novel Anticancer Peptide from Human Gut Microbiome by Using Recombinant Protein Engineering. In: 7th International Conference on the Development of Biomedical Engineering in Vietnam (BME7): Translational Health Science and Technology for Developing Countries. IFMBE Proceedings, 69 (69). Springer Verlag, Singapore, pp. 837-843. ISBN 978-9811358586, ISSN 1680-0737 (doi:https://doi.org/10.1007/978-981-13-5859-3).
 • Pham NMQ, Vuong QV, Le AV, Bowyer MC, Scarlett CJ (2020). Investigation the most suitable conditions for dehydration of Tuckeroo (Cupaniopsis anacardioides) fruit. Processes (2020). https://doi.org/10.3390/pr8020151.
 • Nguyen VD, Nguyen TT, Pham TT, Packianather M, Le CH (2019): Molecular screening and genetic diversity analysis of anticancer Azurin-encoding and Azurin-like genes in human gut microbiome deduced through cultivation-dependent and cultivation-independent studies. Int Microbiol (2019). https://doi.org/10.1007/s10123-019-00070-8.
 • Pham NMQ, Vuong QV, Bowyer MC, Scarlett CJ (2019). Optimisation of ultrasound-assisted extraction conditions for phenolic compounds and antioxidant capacity from Tuckeroo (Cupaniopsis anacardioides) fruit, Journal of Separation Science and Technology https://doi.org/10.1080/01496395.2019.1673413
 • Giang NTT, Chinh NT, Leelakriangsak M, Thuy PT, Hung PQ, Lueangthuwapranit C, Duy NV (2018): Promotion of Lactobacillus plantarum on growth and resistance against acute hepatopancreatic necrosis disease pathogens in white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei). Thai Journal of Veterinary Medicine, 48 (1): 19-28.
 • Vu-Khac H, Thanh TNT, Thu GNT, Le CH, Nguyen VD (2018). Vertical transmission and early diagnosis of the microsporidian Enterocytozoon hepatonaei in whiteleg shrimp Penaeus vannamei. Journal of Pure and Applied Microbiology, 12(3):1125-1131.
 • Quyen TTH, Hao LNC, Cuc NTK, Thinh PV, Eprintsev Ax (2018), Determination of molecular weight of collagen extracted from basa fish (Pangasius bocourti) skin by different methods, Inter-Regional J. of Organization&Regulation of Physicologico-biochemical Processes, Voronezh State University, Russia, V.20, 114-121.
 •  Minh-Thu PT, Kim JS, Chae S, Jun KM, Lee K-S, Kim D-E, Song SI, Nahm BH and Kim YK (2018). A WUSCHEL homeobox transcription factor, OsWOX13, enhances drought tolerance and triggers early flowering in rice. Molecules and Cells 41: 781–798.
 • Pham NMQ, Vuong QV, Bowyer MC, Scarlett CJ (2018). Effect of extraction solvents on saponin content and antioxidant capacity of Tuckeroo (Cupaniopsis anacardioides) fruit, Journal of Nutrition and Food Science, Vol 8. DOI: 10.4172/2155-9600-C2-056-003
 • Nguyen TH and Nguyen VD (2017): Characterization and Applications of Marine Microbial Enzymes in Biotechnology and Probiotics for Animal Health. In: Se-Kwon Kim and Fidel Toldrá, editors, Advances in Food and Nutrition Research, Vol. 80, Burlington: Academic Press, pp. 37-74.
 • Pham NMQ, Vuong QV, Bowyer MC, Scarlett CJ (2017). The effect of different solvents on the phenolic content and antioxidant capacity of the Tuckeroo fruit, Seventh International Conference on Food Studies, Rome, Italy, p 76.

Tạp chí trong nước

 • Đặng Thúy Bình, Khúc Thị An, Văn Hồng Cầm, Trần Văn Tuấn. 2020Ghi nhận mới và mối quan hệ tiến hóa của Epiphyte (Melanothamnus thailandicus) trên rong sụn (Kappaphycus alvarezii) tại Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, số 2/2020: 2-9
 • Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn, Đặng Thúy Bình, Trần Quang Sáng, 2020. Ứng dụng chỉ thị microsatelite phân biệt quần đàn tôm hìm xanh (Parulrnus homarus) ở Việt nam và Sri Lanka. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 5/2020: 5101-109
 • Văn Hồng Cầm, Khúc Thị An, Nguyễn Thảo Hiền, Trần Thị Anh Phương (2020). Ảnh hưởng của dịch chiết rong Ulva reticulata lên sự phát triển của rau muống (Ipomoea aquatic). Tạp chí  Khoa học Công nghệ Thủy sản số 4 – 2020: 10-18.
 • Khúc Thị AnVăn Hồng Cầm, Huỳnh Thị Ngọc Hằng (2020). Ảnh hưởng của rong Ulva reticulata lên sự phá triển nấm Cordyceps militaris. Báo cáo toàn văn tại Hội nghị CNSH toàn quốc 2020: trang 667-672.
 • Phạm Thị Minh Thu, Nguyễn Ngọc Thiên Trang, Huỳnh Kim Đỉnh (2020). Ảnh hưởng của chitosan lên sự sinh trưởng của lan Mokara nuôi cấy mô. Tạp chí KHCN Thuỷ sản 4/2020: 85-93.
 • Trần Vĩ Hích, Nguyễn Công Minh, Phạm Thị Đan Phượng, Nguyễn Thị Kim Cúc, Trang Sĩ Trung (4/2020). Tác động của việc bổ sung chitin vào thức ăn lên khả năng kháng lại Vibrio parahaemolyticus của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeid vannamei). Tạp chí KHCN Thuỷ sản 4/2020: 45-50.
 • Văn Hồng Cầm, Khúc Thị An, Bùi Thị Thuý Kiều (2019). Ảnh hưởng của bã cà phê lên sự sinh trưởng của Cordyceps milltaris.  Tạp chí Khoa học Trường Đại học Tây Nguyên 34:11–17.
 • Phạm Thị Minh Thu, Lê Thị Tri, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Khúc Thị An (2018) Nghiên cứu tách chiết carrageenan từ rong sụn Kappaphycus alverezii nuôi trồng tại Khánh Hoà. Tạp chí KHCN Trường Đại học Phạm Văn Đồng số 15: 13–19.
 • Nguyễn Anh Hiếu, Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn, Đặng Thúy Bình, Dương Văn Sang, Trương Thị Oanh, Phạm Thị Hạnh. 2019. Nghiên cứu định loại tôm hùm ở Việt Nam bằng mã vạch DNA. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 12/2019: 85-92
 • Ngyễn Thị Tường Vi, Đặng Thúy Bình, Trương Thị Oanh, 2019. Đa dạng di truyền quần thể cá mú chấm cam E. oioides (Hamilton, 1822) tại Quảng Nam dựa trên kết quả phân tích chuỗi DNA của vùng gien Cytochrome Oxidase I DNA ty thể. Tạp chí Khoa học, Đại học Đà Nẵng. 17/11: 44-47
In nội dung

Tạp chí quốc tế

 1.   Quyen Vu Dang Ha, Oanh Truong Thi, Phuong Thai Thi Lan, Thuoc Tran Linh, Binh T. Dang. 2018. Molecular phylogeny of catfishes (Teleostei: Siluriformes) inferred from mitochondrial markers – implications for lower Mekong River Basin. European Journal of Advanced Research in Biological and Life Sciences, 6 (3), ISSN 2056-5984, 1-12.

 2.    Quyen D. H. Vu, Oanh T. Truong, Thuoc L. Tran, Binh T. Dang. 2018. Molecular phylogeny of Cyprinidae and Cobitidae (Teleostei: Cypriniformes) – Implication for Mekong Fish. Proceedings of ISER 169th International Conference, Bangkok, Thailand, 11-16. ISBN 978-93-88350-68-6

 3.    Binh T. Dang, Sang Q. Tran, Oanh T.K. Le, Oanh T.T., Henrik Glenner. 2018. Species diversity and phylogenetic relationships of symbiotic crustaceans on Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) in Vietnam, Proceedings of ISER 169th International Conference, Bangkok, Thailand, 31-38. ISBN 978-93-88350-68

 4.   Sang Q. Tran, Binh T. Dang, Arne Levsen. 2018. Species diversity, infestation and molecular phylogeny of Anisakis species (Nematoda: Anisakidae) from Tuna (Perciformes: Scombridae) in Khanh Hoa province, Vietnam, Proceedings of ISER 169th International Conference, Bangkok, Thailand, 5-10. ISBN 978-93-88350-68-6

 5.     Jackson R. Roberts. Cova R. Arias . Kenneth M. Halanych . Binh T. Dang. Stephen A. Bullard. 2018. A new genus and species of turtle blood fluke (Digenea: Schistosomatoidea) from the Mekong snail-eating turtle, Malayemys subtrijuga (Schlegel & Mu¨ller) (Testudines: Geoemydidae) in Vietnam, with a reassessment of related Asiatic turtle blood flukes and molecular phylogeny. Syst Parasitol 95:133–145. DOI: 10.1007/s11230-017-9772-y

In nội dung

Tạp chí quốc tế

1.  Hoang Ngoc Cuong, Nguyen Cong Minh, Nguyen Van Hoa, Khong Trung Thang, Nguyen Anh Tuan, Trang Si Trung, 2017. High Molecular Weight and High Degree of Deacetylation of Chitosan Prepared from Squid Pens (Loligo chenisis). Journal of Polymer Materials 34(1):103-114.

2.  Hoang Ngoc Cuong, Huynh Thanh Tung, Nguyen Cong Minh, Nguyen Van Hoa, Pham Thi Dan Phuong, Trang Si Trung, 2017. Antibacterial Activity of Chitosan from Squid Pens (Loligo chenisis) against Erwinia Carotovora from Soft Rot Postharvest Tomato Fruit. Journal of Polymer Materials 34(1):319-330.

3.  Pham Thi Dan Phuong, Nguyen Cong Minh, Hoang Ngoc Cuong, Nguyen Van Minh, Nguyen The Han, Nguyen Van Hoa, Ha Thi Hai Yen, Trang Si Trung, 2017. Recovery of protein hydrolysate and chitosan from black tiger shrimp (Penaeus monodon) heads: approaching a zero waste process. Journal of Food Science and Technology. 54 (7), 1850–1856.

4.   Orélis-Ribeiro, R, KM Halanych, BT Dang, MD Bakenhaster, CR Arias, & SA Bullard, 2017. Two new species of Elopicola (Digenea: Aporocotylidae) from Hawaiian ladyfish, Elops hawaiensis (South China Sea) and Atlantic tarpon, Megalops atlanticus (Gulf of Mexico) with a comment on monophyly of elopomorph blood flukes. Parasitology International 66: 305-318. 

5.   Thi Hoang Quyen Tran, Nam Phuong Nguyen, Vinh Thinh Phan, Hong Cam Van (2017) Biodegradable chitosan/gelatin/glycerol film incorporated with natural bioactive compounds for skin care application. Организация и регуляция физиолого-биохимических процессов, Выпуск (19) pp 86-100. (Organization and regulation physiological and biochemical processes - Interregional collection of scientific papers, Department of Plant Physiology and Biochemistry, Voronezh State University,Russia).

6.  Trang Si Trung, Nguyen Thi Khanh Huyen, Nguyen Cong Minh, Tran Thi Le Trang and Nguyen The Han, 2016. Optimization of Harvesting of Microalgal Thalassiosira pseudonana Biomass Using Chitosan Prepared from Shrimp Shell Waste. Asian J. Agric. Res., 10 (5): 162-174.

7.    Hoang Ngoc Cuong, Nguyen Cong Minh, Nguyen Van Hoa, Khong Trung Thang, Nguyen Anh Tuan, Trang Si Trung, 2016. Preparation and characterization of high purity β-chitin from squid pens (Loligo chenisis). International journal of biological

8.  Roberts, JR, R Orélis-Ribeiro, BT Dang, KM Halanych, & SA Bullard. Blood flukes of Asiatic softshell turtles: revision of Coeuritrema Mehra, 1933 (Digenea: Schistosomatoidea) and description of a new species infecting Chinese softshell turtles, Pelodiscus sinensis, (Testudines: Trionychidae) cultured in the Da Rang River Basin, Vietnam (2016) Folia Parasitologica 63

9.    Warren, MB, R Orélis-Ribeiro, CF Ruiz, BT Dang, CR Arias, & SA Bullard. Endocarditis associated with blood fluke infections (Digenea: Aporocotylidae: Psettarium cf. anthicum) among aquacultured cobia (Rachycentron canadum) from Nha Trang Bay, Vietnam (2016) Aquaculture 468:549-557

10.  Dang Thuy Binh, Vu Dang Ha Quyen, Tran Quang Sang, Truong Thi Oanh. 2016. Vibriosis in cultured seahorse (Hippocampus spp.) in Khanh Hoa Province, Vietnam (2016) International Journal of Innovative Studies in Aquatic Biology and Fisheries (IJISABF), 2: 43-50


Tạp chí trong nước

1.      Nguyễn Thị Chính, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Văn Duy. Tuyển chọn một số chủng vi khuẩn chịu muối mật, chịu axit và đối kháng với Vibrio parahaemolyticus gây bệnh chết sớm ở tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei), Tạp chí KHCN thủy sản, số 4/2016, 34-41.

2.      Nguyễn Thị Thanh Hải và CTV. 2016. Điều kiện ủ thích hợp và khả năng thủy phân tinh bột và protein trong bã sắn của chủng Bacillus subtilis C7”; Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, Số 2-2016, trang 101-106, 2016.

3.      Lê Nhã Uyên và CTV 2017 Sự phân bố enzyme thủy phân Fucoidan trong động vật không xương biển Việt Nam. Tạp chí trường Đại học Khánh Hòa:  quý 2 năm 2017.

4.      Nguyễn Thị Quế Chi, Dang Thuy Binh, Nguyễn Thị Thanh Thùy 2017. Thành phần vi khuẩn Vibrio phân lạp trên ấu trùng cua hoàng đế Ranina ranina bị bệnh phát sáng. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 5/2017: 98-107

5.      Nguyễn Thị Thanh Hải và CTV. 2016. Điều kiện ủ thích hợp và khả năng thủy phân tinh bột và protein trong bã sắn của chủng Bacillus subtilis C7”; Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, Số 2-2016, trang 101-106.

6.      Nguyễn Đắc Kiên, Nguyễn Quang Trung, Nghiêm Thị Duyên, Nguyễn Thị Hà. Tận dụng bùn thải ao nuôi tôm để sản xuất phân bón hữu cơ (2016). Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 32, số 1S tháng 09/2016) pp 271 – 277.

7.      Trần Nguyễn Vân Nhi, Lê Nguyễn Cát Tường, Nguyễn Hoàng Phong, Nguyễn Tấn Phong, Nghiên cứu đặc tính các dòng thải của quá trình sản xuất chitin theo phương pháp truyền thống và phương pháp cải tiến, Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một, Số 1(32)-2017.

8.      Phạm Thị Anh, Nguyễn Thành Sơn . 2016. Hiện trạng NTTS và một số giải pháp phát triển bền vững tại đầm Ô Loan, Phú Yên. Tập chí Khoa học Công nghệ Thủy sản. Trường Đại học Nha Trang. 4/2016: 3-10

Hội nghị - Hội thảo

Hội thảo quốc tế

1.      Dang Thuy Binh, Vu Ngoc Ut, Kent E. Carpenter. PEER Projects - Introduction and achievements. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

2.      Kent E. Carpenter, Dang Thuy Binh, Amanda Ackiss, Brian Stockwell, Christopher E. Bird, Chheng Phen, Latsamy Phounvisouk, Truong Thi Oanh. Population genetics of fishes to inform management decisions in the 3-S Mekong Basin. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

3.      Jean-Dominique Durand, Thanh Thi Viet Tran, Pham Manh Hung, Phan Ke Long, Vo Van Quang, Nguyen Van Quan, Binh Dang Thuy, Hoang Duc Huy. DECODIV: A first DNA Barcoding initiative of ecologically and economically important marine fish families in Vietnam. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

4.      Quyen Vu Dang Ha, Oanh Truong Thi, Thuoc Tran Linh, Binh Dang Thuy. Species diversity and DNA Barcoding of Cyprinid fish in the Mekong Delta. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

5.      Quyen Vu Dang Ha, Oanh Truong Thi, Thuoc Tran Linh, Kent E. Carpenter, Thinh Doan Vu, Binh Dang Thuy. Migratory pattern of Boesemania microlepis in Mekong Delta and management implication. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

6.      Dang Thuy Binh, Tran Quang Sang, Arne Levsen. Zoonotic trematodes of wild and cultured catfish in Vietnam – Indications of Host-switching and Co-evolutionary adaptations. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

7.      Dang Thuy Binh, Vu Dang Ha Quyen, Truong Thi Oanh, Doan Vu Thinh, Thai Thi Lan Phuong, Tran Linh Thuoc, Amanda Ackiss, Brian Stockwell, Kent E. Carpenter. Comparative phylogeography of Vietnamese Mekong fishes - Implications of population fragmentation and seawater intrusion. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

8.      Thanh Nguyen Thi Hai, Nga Tran Thi Anh, Binh Dang Thuy, Loc Ha Thi Le, Nghia Ngo Dang, Audrey Geffen. Symbiosis behavior of Anemone fish and Sea anemone – Implication for climate change. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

9.      Doan Vu Thinh, Vu Dang Ha Quyen, Truong Thi Oanh, Dang Thuy Binh. Comparative SNPS discovering methods for population genetics – Case study Boesemania microlepis in Mekong Delta. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

10.  Tran Quang Sang, Dang Thuy Binh, Tran Thi Thanh Huyen, Arne Levsen. Parasitic diversity on common Freshwater fish in Vietnam. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

11.  Biesack, Ellen Elizabeth, Truong Thi Oanh, Binh Thuy Dang. RAD-Sequencing of foodfish Lethrinus lentjan reveals population structure in the South China Sea. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

12.  Nguyen Thi Thoa, Dang Thuy Binh, Truong Thi Oanh, Huynh Thi Hau. Molecular phylogeny of common Freshwater fish in Highland, Vietnam. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

13.  Le Thi Mai, Le Phan Khanh Hung, Dang Thuy Binh. Molecular phylogeny of Reef fish (Tetraodontiformes and Scorpaeniformes) in Vietnam. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

14.  Thanh Nguyen Thi Hai, An Phan Thi Binh, Binh Dang Thuy. Species diversity of Sea anemone in Vietnam. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

15.  Tran Quang Sang, Dang Thuy Binh, Lang Tan Dat. Hydroides elegans (Polychaeta – Serpulidae) on Charybdis variegata – Preliminary study for ecological adaptation. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

16.  Le Thi Kieu Oanh, Dang Thuy Binh, Tran Quang Sang, Henrik Glenner. Symbiont diversity of Swimming crab (Portunus pelagicus) in different temperature regimes in Vietnam. International Conference on Conservation genetics in MRB. Can Tho University, 3/2017

17.  Cam Hong Van, An Thi Khuc (2017). Mycelium Growth And Fruit Body Formation On Silkworm By Cordyceps militaris. 2nd International Workshop On Encapsulation Technology In South East Asia. 6-7 July 2017, Nha Trang, Vietnam

18.  Nguyễn Thị Thanh Hải và CTV, 2017.  Effect of surfactant on stability and antibacterial activity”. Báo cáo trong hội thảo Nanochitosan suspension: “, Vietnam-Korea Chemical Engineering Joint Symposium, Fer. 2017.

19.  Phạm Thị Minh Thu, Khúc Thị An. 2016. Effect of epiphyte infection on carrageenan produced by Kappaphycus alvarezii cultured in Khanh Hoa, 9th Vietnam-Hungari internation conference: Research for developing sustainable agriculture, 9/2016.

20.  Cam hong Van, Than thai Vu, An thi Khuc, Mycelium growth and fruit body formation on silkworm by Cordyceps militaris.  ENCAPSEA 2017 - 2nd international workshop on encapsulation technology in South East Asia- Đại học Nha Trang

21.  Tran Thi Hoang Quyen, Do Thi Anh Hoa, Nguyen Cong Minh, Nguyen Thi Thanh Hai, Pham Thi Dan Phuong, Trang Si Trung, Pham Thi Minh Thu, Dang Thi Thuy Ni, Hoang Thi Thuy, Nguyen Van Hoa, nanochitosan suspension: effect of surfactant on stability and antibacterial activity, 2017 Vietnam-Korea Chemical Engineering Joint Symposium, February 20th, 2017.

22.  Tran Nguyen Van Nhi, Le Nguyen Cat Tuong, Nguyen Hoang Phong, Nguyen Tan Phong, Characteristics of chitin producing waste streams of traditional and innovative technology, The 3rd International Conference on Environmental Pollution, Restoration, and Management, Quy Nhon, Vietnam, March 6-10, 2017.

23.  Tran Nguyen Van Nhi, Trang Sy Trung, Nguyen Tan Phong, Characteristic of chitin producing waste streams from shrimp scraps and primary coagulation by chitosan, Extraction and application of bioactive compounds from shrimp by-products symposium, Nhatrang, Vietnam, March 15-16, 2017.

Hội thảo trong nước

24.  Huỳnh Thị Bích Mai, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Văn Duy. Tách dòng và kiểm tra biểu hiện bacteriocin Evazu7 tương tự Azurin kháng ung thư từ Eubacterium ventriosum trong Escherichia coli. Báo cáo Hội nghị “Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần thứ IV – năm 2016 - Ứng dụng CNSH vào thực tiễn", ngày 31/10 - 1/11/2016 tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

25.  Nguyễn Thị Thanh Trà, Phạm Thu Thủy, Lê Nhã Uyên, Nguyễn Văn Duy. Phát triển quy trình sàng lọc đoạn gen mã hóa azurin kháng ung thư của Pseudomonas aeruginosa trong hệ vi sinh vật đường ruột người Việt Nam. Báo cáo Hội nghị “Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần thứ IV – năm 2016 - Ứng dụng CNSH vào thực tiễn", ngày 31/10 - 1/11/2016 tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

26.  Văn Hồng Cầm, Khúc Thị An (2017). Sự Phát Triển Hệ Sợi Nấm Cordyceps militaris Trên Môi Trường Nuôi Cấy Rắn Và Lỏng Trong Sản Xuất Giống – Hội thảo khoa học phát triển năng lực nghiên cứu & công bố khoa học của giảng viên – Đại học Khánh Hòa

27.  Lê Nhã Uyên CTV 2017. Phát triển quy trình sàng lọc đoạn gen mã hóa azurin kháng ung thư của Pseudomonas aeruginosa trong hệ vi sinh vật đường ruột người Việt Nam báo cáo hội nghị khoa học “ Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc phía Nam lần thứ 4 năm 2016- Ứng dụng công nghệ sinh học vào thực tiễn, tổ chức vào ngày 31/10- 1/11/2016 tại trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh”.

28.  Phạm Thị Minh Thu, Lê Thị Tri, Nguyễn Thị Ngọc Anh, Khúc Thị An. 2016.  Khảo sát qui trình tách chiết carrageenan từ rong sụn (Kappaphycus alvarezii ) nuôi trồng tại Khánh Hòa, Hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc, TPHCM, tháng 9/2016.

29.  Phạm Thị Minh Thu, Khúc Thị An. 2016. Bước đầu khảo sát sự ảnh hưởng của rong phụ sinh (epiphyte) lên hàm lượng và chất lượng carrageenan tách chiết từ rong sụn tại Khánh Hòa, Hội nghị CNSH toàn quốc phía Nam, TPHCM, tháng 10/2016.

30.  Văn Hồng Cầm, Khúc Thị An, “Sự phát triển của hê sợi nấm Codydeps militaris trên môi trường nuôi cấy rắn và lỏng trong sản xuất giống”  Hội thảo khoa học Phát triển năng lực nghiên cứu và công bố khoa học của giảng viên- Trường Đại học Khánh Hòa

31.  Huỳnh Thị Bích Mai, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Văn Duy. Tách dòng và kiểm tra biểu hiện bacteriocin Evazu7 tương tự Azurin kháng ung thư từ Eubacterium ventriosum trong Escherichia coli. Báo cáo Hội nghị “Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần thứ IV – năm 2016 - Ứng dụng CNSH vào thực tiễn", ngày 31/10 - 1/11/2016 tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

32.  Nguyễn Thị Thanh Trà, Phạm Thu Thủy, Lê Nhã Uyên, Nguyễn Văn Duy. Phát triển quy trình sàng lọc đoạn gen mã hóa azurin kháng ung thư của Pseudomonas aeruginosa trong hệ vi sinh vật đường ruột người Việt Nam. Báo cáo Hội nghị “Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam lần thứ IV – năm 2016 - Ứng dụng CNSH vào thực tiễn", ngày 31/10 - 1/11/2016 tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh.

33.  Đỗ Thùy Trinh, Lê Chí Hiếu, Mai Anh Tuấn, Lê Bảo Trung, Trần Đức Tăng, và Nguyễn Văn Duy. Đánh giá nhận thức và thái độ của người học và người dạy về năng lực tìm việc làm ở thành phố nha trang nhằm hướng tới đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn hóa quốc tế. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Khung trình độ quốc gia và phát triển chương trình đào tạo đại học”, 2/6/2017, Nha Trang, trang 183-194.

34.  Trần Hồng Thủy, Lê Chí Hiếu, Nguyễn Văn Duy, Trần Đức Tăng, Lê Bảo Trung và Mai Anh Tuấn. Phát triển nguồn nhân lực trình độ cao ở Việt Nam thông qua hợp tác nhà trường-doanh nghiệp. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Khung trình độ quốc gia và phát triển chương trình đào tạo đại học”, 2/6/2017, Nha Trang, trang 266-272.

35.  Nguyễn Ngọc Thanh. 2017. Nghiên cứu ứng dụng cỏ vertiver để xử lý nước rỉ rác tại bãi chôn lấp lương hòa (Nha Trang – Khánh Hòa)” tại Hội thảo KH: Phát triển năng lực nghiên cứu và công bố khoa học của giảng viên, Trường Đại học Khánh Hòa, 5/2017

36.  Tran Nguyen Van Nhi, Nguyen Tan Phong, Coagulation Of Chitin Producing Wastewater From Shrimp Scrap By Chitosan, the 5th International Symposium on Environmental Analytical Chemistry 2017, Ho Chi Minh City, Vietnam, May 16–20, 2017.

37.  Trần Thanh Thư. 2017. Đánh giá hiện trạng quản lý và xử lý chất thải nguy hại từ các cơ sở sản xuất, kinh doanhvà dịch vụ trên địa bàn Tp.Nha Trang Tham dự Hội thảo “Phát triển năng lực nghiên cứu và công bố khoa học của giảng viên” do ĐH Khánh Hòa tổ chức, 20/5/2017.

38.  Nguyễn Thị Kim Cúc, Khúc Thị An “Thực trạng và một số đề xuất nâng cao chất lượng thực tập ngành nghề công nghệ sinh học” Hội nghị Nâng cao chất lượng Đào tạo của Viện  tổ chức tháng 10/2016

39.  Trần Thị Huyền, Hoàng Ngọc Anh. Ảnh hưởng của nhiệt độ định hình gel đến một số tính chất lý hóa của chả cá làm từ thịt vụn cá redfish (Sebastes marinus) xay, Hội thảo KH Phát triển năng lực nghiên cứu và công bố khoa học của giảng viên, Đại học Khánh Hòa, tháng 5/2017

In nội dung

Bộ môn Công nghệ sinh học.

1) Van Duy Nguyen, Ha Hung Chuong Nguyen (2015): Molecular screening of Azurin-like anticancer bacteriocins from human gut microflora using bioinformatics. Proceedings of 3rd International Conference on Computer Science, Applied Mathematics and Applications - ICCSAMA 2015, In: H.A. Le Thi et al. (eds.), Advanced Computational Methods for Knowledge Engineering, Advances in Intelligent Systems and Computing 358, ISSN 2194-5357, ISBN 978-3-319-17995-7, Springer, pp. 219-229. (Xếp hạng ISI Proceedings)

2) Thu Thuy Pham, Thi Hong Nhi Ho, Van Duy Nguyen (2014): Screening for bacteriocin-like antimicrobial activity against shrimp pathogenic vibrios and molecular identification of marine bacteria from otter clam Lutraria philippinarum. Thai Journal of Veterinary Medicine, 44(3): 345-353. (Xếp hạng tạp chí SCIE)

3) Nguyen Thi Thanh Tra, Nguyen Van Duy (2014): Biodiversity of major bacterial groups in association with agarwood (Aquilaria crassna) in Khanh Hoa province, Vietnam. Journal of Vietnamese Environment (Dresden University of Technology, Germany, ISSN 2193-6471), 6(2): 132-137.

4) Nguyễn Văn Duy, Trần Vũ Đình Nguyên (2015): Xây dựng quy trình đông khô vi khuẩn Bacillus nhằm bổ sung vào thức ăn nuôi hải sản. Tạp chí Công nghệ sinh học, 13(1).

5) Nguyễn Thị Kim Cúc, Kazutada Watanabe, Manabu Toyoshima, Yasushi Shimoda.  2014. Tạo dòng và biểu hiện phân đoạn của gen DFNB59 mã hóa cho Pejvakin của người ở vi khuẩn Escherichia coli". Tạp chí Sinh học, Tập 36, số 1se,

6) Van Tang Nguyen, Ngoc Minh Quynh Pham, Quan Van Vuong, Michael C. Bowyer, Ian A. van Altena., Christopher J. Scarlett. 2014. Phytochemical Retention and Antioxidant Capacity of Xao Tam Phan (Paramignya trimera) Root as Prepared by Different Drying Methods, Taylor and Francis Journal. In press

Bộ môn Sinh học.

1) Nguyễn Thị Hà Trang, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Đắc Kiên. 2015. Đặc điểm sinh học sinh sản ốc cối (Conus textile) ở vùng biển Khánh Hòa. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

2) Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình, Châu Mỹ Linh. 2014. Nghiên cứu di truyền quần thể của trai tai tượng (Tridacna spp.) ở vùng biển Trung và Nam bộ, Việt Nam. Tạp chí sinh học 2014, 36 (1 se): 189-194

3) Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Bảo Châu, Trần Kim Lý. 2014. Nghiên cứu di truyền quần thể cá trích loài Sardinella gibbosa Bleeker, 1849 tại vùng biển Việt Nam. Tạp chí sinh học 2014, 36 (1 se)): 180-188

4) Vũ Đặng Hạ Quyên, Đặng Thúy Bình, ĐàoThị Hàn Ly, Phạm Thị Diệu Anh. 2014. Nghiên cứu thành phần ký sinh trùng trên cá tra (Pangasianodon hypophthanus Sauvage 1878) bằng phương pháp hình thái và di truyền. Tạp chí sinh học 2014, 36 (1 se):138-144.

5) Đặng Thúy Bình, Vũ Đặng Hạ Quyên, Lê Thị Thu Hà, Trần Quang Sáng, Nguyễn Đắc Kiên. 2014. Xác định ấu trùng sán lá song chủ (metacercariae) ký sinh trên một số loài cá dựa vào đặc điểm hình thái và di truyền. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề thủy sản (2014)(2): 15-23.

 

6) Vũ Đặng Hạ Quyên, Đặng Thúy Bình, Trương Thị Oanh, Thái Thị Lan Phương. 2014. DNA barcoding một số loài cá nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề thủy sản (2014) (1): 123-131.

 

7) Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình, Phan Dũng. 2014. Nghiên cứu cấu tạo tuyến nọc độc và mô hình hóa cấu trúc không gian 3D bậc 3 của protein độc tố loài ốc cối Conus tesulatus. Tạp chí Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ, Số chuyên đề thủy sản (2014)(1): 245-251.

Bộ môn Công nghệ Kỹ thuật môi trường.

1) Phan Văn Út, Nguyễn Đắc Kiên, Trần Vỹ Hích (2014). Ảnh hưởng của thức ăn và khẩu phần cho ăn đến sinh trưởng và tỷ lệ sống của cá dìa giống (Siganus guttatus, Bloch 1787). Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, Số 4/2014: trang 71-76

Hội thảo Khoa học.

1) Đặng Thúy Bình, Vũ Dặng Hạ Quyên, Nguyễn Thị Anh Thư, Trương Thị Oanh, 2014. Population genetics for marine resource conservation in Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo toàn quốc về Sinh học biển và phát triển bền vững lần hai, Hải Phòng 11/2014.

2) Đặng Thúy Bình, Đoàn Vũ Thịnh. 2014.  Web Gis trong nghiên cứu đa dạng sinh học Đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu hội thảo Ứng dụng Gis toàn quốc 2014: Thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu vùng ĐBSCL. Cần Thơ tháng 11/2014.

3) Dang Thuy Binh, Arne Levsen, Vu Dang Ha Quyen.. 2014.  Zoonotic trematode parasites of two cultured fish species in Vietnam; implications for epidemiology. Ký yếu hội thảo DAA9. HCMC 11/2014.

4) Dang Thuy Binh, Arne Levsen, Nguyen Nguyen Thanh Nhon, Vu Dang Ha Quyen, Tran Quang Sang.. 2014. Phylogeny of zoonotic parasites in fresh and brackish water fish in Vietnam. Ký yếu hội thảo DAA9. HCMC 11/2015).

 5) Dang Thuy Binh, Arne Levsen, Tran  Quang Sang, and Dang Nguyen Anh Tuan. 2015. Comparative Parasite Fauna on Culture and Wild Pangasianodon Hypophthalmus in Vietnam, Implication for Habitat and Diet. Kỷ yếu hội thảo BEFE 2015. Singapore 5/2015.

 6) Truong Thi Oanh, Vu Dang Ha Quyen, and Dang Thuy Binh. 2015. Phylogenetic Relationships of Snappers (Lutjanidae) and Emperors (Lethrinidae) in Vietnam Based on Mitochondrial DNA Sequences. Kỷ yếu hội thảo BEFE 2015. Singapore 5/2015.

7) Đặng Thúy Bình, Đoàn Vũ Thịnh. 2015. WebGIS for Reef Fishes Biodiversity at Nha Trang and Cam Ranh Bays in Khanh Hoa Province, Vietnam.  Kỷ yếu hội thảo BEFE 2015. Singapore 5/2015.

8) Vu Dang Ha Quyen, Thai Thi Lan Phuong, Truong Thi  Oanh, Tran Linh Thuoc, and Dang Thuy Binh. 2015. Phylogenetic Relationships of Freshwater Fish in Vietnamese Mekong. Kỷ yếu hội thảo BEFE 2015. Singapore 5/2015.

9) Tran Quang Sang, Dang Thuy Binh, Dang Nguyen Anh Tuan .Digenean diversity in reef fish at Khanh Hoa Province, Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT, Nha Trang 6/2015.

10) Dang Nguyen Anh Tuan, Tran Quang Sang, Dang Thuy Binh. 2015.
.  Parasitic species composition of goatfish (Parupeneusspp) in NhaTrang Bay, Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT, Nha Trang 6/2015.

11)Ngo Dang Nghia, Dang Thuy Binh, Nguyen Bao,
Nguyen Thi Anh Thu, Lam Thanh Hung. 2015. Conus snails: a new source for biomedicine and Neuroscience in Vietnam. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT, Nha Trang 6/2015.

12) Le Huu Hoang, Dang Thuy Binh, Nguyen Thi Anh Thu, Luong Cong Binh. 2015. Population genetics of white-nest swiftlet Aerodramusfuciphagus. in Vietnam using genomic and mitochondrial markers. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT, Nha Trang 6/2015.

 13) Truong Thi Oanh, Doan Vu Thinh, Dang Thuy Binh. 2015. Distribution and phylogeny of snappers (Lutjanidae) based on mitochondrial DNA sequences. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT, Nha Trang 6/2015.

14) Thai Thi Lan Phuong, Truong Thi Oanh, Vu Dang Ha Quyen, Dang Thuy Binh. 2015. Goby species diversity in VietNam based on morphological and genetic characters, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT, Nha Trang 6/2015.

15) Vu Dang Ha Quyen, Le Thi Nhan , Truong Thi Oanh,  Doan Vu Thinh, Kent Carpenter, Tran Linh Thuoc, Dang Thuy Binh. 2015.  SNPS Discovery for pupolation genetics of balackhand paradise (Polynemus milanochir, Bleeker 1852) in Mekong Delta.  Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT, Nha Trang 6/2015.

16) Vu Dang Ha Quyen, Truong Thi Oanh, Dang Thuy Binh. 2015. The Phylogeny of Pangasius species in Vietnam based on morphologic and genetic characters. Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về CNSH&MT biển, Nha Trang 6/2015.

17) Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Ngọc Anh, Đào Thị Ngà, Bùi Vĩnh Đại, Nguyễn Thị Thu Nga. 2015. Process of environmental water quality in O Loan lagoon, Phu Yen province in 2015”. Hội thảo quốc tế về CNSH&MT biển, 12-13/6/2015

18) Trần Nguyễn Vân Nhi, “Tối ưu hóa qui trình xử lý nước ngầm dùng cho nhà máy sản xuất đá cây tại phường Vĩnh Lương, thành phố Nha Trang”, Tạp chí hội nghị Khoa học - Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy, 9/2014.

19) Trần Nguyễn Vân Nhi, Trần Huy Cường, Nguyễn Văn Hân, “Xây dựng quy trình tiền xử lý nước thải của quá trình sản xuất chitin – chitosan từ phế liệu tôm trước khi đưa vào hệ thống xử lý sinh học”, Tạp chí hội nghị Khoa học - Công nghệ tuổi trẻ các trường Đại học và Cao Đẳng khối Nông - Lâm - Ngư - Thủy, 9/2014.

20) Trần Nguyễn Vân Nhi, Trần Đình Văn, “Xây dựng phương pháp xử lý keo tụ - tạo bông cho hệ thống xử lý nước thải của nhà máy Long Sinh thuộc Khu công nghiệp Suối Dầu, Khánh Hòa”, Tạp chí hội nghị Quốc tế về Công nghệ sinh học biển và môi trường, 6/2015.

21) Nguyen Ngoc Thanh. 2015. Wastewater treatment in a hybrid biological reactor (HBR): effects of hydraulic retention time and oxygen supply on TN removal and nitrification” tại Hội nghị Khoa học Quốc tế về “Marine Biotechnology and Environment” 6/2015.

22) Nguyen Ngoc Thanh. 2015. “Isolation and extraction of alginate lyase from soil bacteria” tại Hội thảo Quốc tế về “Biomaterials and Biofuels, Clean Technology”, Hàn Quốc, 3/2015

22) Nguyen Van Duy (2014): Development of pharmabiotics as antibiotic alternatives for seafood security and marine aquaculture health: two cases of study in Vietnam.6th International Science, Social Sciences, Engineering and Energy Conference, Udon Thani, Thailand, 17-19/12/2014.

24) Nguyen Van Duy (2014): Marine bacteriocin-producing Proteus andKlebsiella strains with the potential for the production of safe probiotics and immunostimulants against enteric pathogens. Vaccines 2014, London, UK, 20-22/10/2014.

25) Khúc Thị An,  Văn Hồng Cầm,  Nguyễn Thị Quỳnh Callus induction and filament regeneration of Kappaphycusalvarazil collected from KhanhHoa province by tissue culture. Hội thảo CNSH và MT biển, 6/2015

26) Nguyễn Văn Duy, Nguyễn Hà Hùng Chương, 2015. Computer-aided screening of Azurin-like anticancer bacteriocins from human gut microbiome. Hội thảo CNSH và MT biển, 6/2015

 

In nội dung

Bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế:


1. S. H. Cheng, F. E. Anderson, A. Bergman, G. N. Mahardika, Z. A. Muchlisin, B. T. Dang, H. P. Calumpong, K. S. Mohamed. 2014. Molecular evidence for co-occurring cryptic lineages within the Sepioteuthis cf.lessoniana species complex in the Indian and Indo-West Pacific Oceans. Hydrobiologia(2014) 725:165–18
2. Screening of marine bacteria with bacteriocin-like activities and probiotic potential for ornate spiny lobster (Panulirus ornatus) juveniles. Journal of Fish and Shellfish Immunology: Van Duy Nguyen, Thu Thuy Pham, Thi Hai Thanh Nguyen, Thi Thanh Xuan Nguyen, Lone Hoj (accepted)
3.  Ngo Thi Hoai Duong and Ngo Dang Nghia (2014). Kinetics and Optimization of the Deproteinization by Pepsin in Chitin Extraction from White Shrimp Shell. J. Chitin Chitosan Sci. 2, 1-8.


Bài báo đăng trên tạp chí Trong nước        
1.  Nguyễn Thị Thanh Hải, Nguyễn Minh Trí, 2013. Tình hình nhiễm vi khuẩn Listeria monocytogenes trên rau cải bẹ và trong quá trình muối chua.Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 12. 2013 ISSN 1859-4581, trang 45-50.

2.  Nguyễn Minh Trí, Mạch Trần Phương Thảo, Nguyễn Thị Thanh Hải, Phạm Hồng Ngọc Thùy, 2013. Tuyển chọn chủng Bacillus spp. sinh enzyme và nhân sinh khối trên môi trường bã sắn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn,  số 16. 2013. ISSN 1859-4581, trang 84-88.

3.  Trương Thị Thu Thủy, “A Review of Giardia lamblia in drinking water”. Tạp chí Khoa học-Công nghệ thủy sản, Số 2/2014

4.  Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Anh Thư, Văn Hồng Cầm. 2013. Điều tra tình hình nhiễm virus Laem Singh bằng kỹ thuật RT-PCR trên tôm sú nuôi (Penaeus monodon) ở Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ thủy sản- Trường Đại học Nha Trang. Số 3/2013.

5.  Đặng Thúy Bình, Vũ Đặng Hạ Quyên. Đặc điểm sinh học sinh sản ốc cối (Conus striatus) ở vùng biển Khánh Hòa. Tạp chí Khoa học-Công nghệ Thủy sản, Số 1/2014: trang 08-13.

6.  Hoàng Kim Quỳnh, Đặng Thúy Bình, Lê Phương Chung. 2013. Nghiên cứu đa dạng di truyền cá ngựa đen (Hippocampus kuda Bleeker, 1852) tai hai tỉnh Khánh Hòa và Phú Yên. Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp, Đại học Nông lâm Tp. HCM, 2/2013: trang 42-47.

7. Văn Hồng Cầm, Phạm Thu Thảo, Đặng Thúy Bình. 2013. Phân lập và đỊnh danh vi khuẩn phát sáng gây bệnh trên cá ngựa đen Hippocampus kuda. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn số 23/2013. Trang 64-69.

8.  Lê Hữu Hoàng, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Anh Thư. Nghiên cứu đặc điểm di truyền phân loài chim yến (Aerodamus fucifagus) tại Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 2/2014, Trang 77-82.

9. Trần Vũ Đình Nguyên, Nguyễn Văn Duy, Vũ Ngọc Bội. Hoạt tính probiotic, đặc điểm phân loại và điều kiện nuôi thích hợp cỦa chủng Bacillus pumilus b3.10.2 phân lập từ tôm hùm bông. Tạp chí KHCN Thuỷ sản, số 1/2014

10.      Nguyễn Đắc Kiên, Phan Minh Thụ, Đào Thị Hồng Vân. "Khả năng quang hợp cực đại của thực vật nổi và các tham số của quá trình quang hợp ở Cửa Bé, Khánh Hòa" Tạp chí Nông nghiệp & PTNT số 23/2013 - Kỳ 1 tháng 12/2013 Trang 55 - 59.

11. Tran Hai Dang, Le Thi Ha, An Thi Tuoi, Ta Thi Minh Ngoc. Effect of carrageenan addition in encapsulation of gac oil using gelatin gelation method. Tạp chí KHCNTS số đặc biệt 2013

12. Tran, H. D., N. A. Hoang, T. T. An, T. S. Le, and T. M. N. Ta. 2013. Microencapsulation of Gac oil using spray drying technique. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam.  12:51 - 55.

 


Kỷ yếu hội nghị khoa học Quốc tế
1.   Nguyen Van Duy, Ho Thi Hong Nhi (2013): Isolation and phylogenetic analysis of marine bacteria in association with otter clam (Lutraria philippinarum) revealing bacteriocin production byCronobacter sakazakii and Enterobacter cloacae, Proceedings of National Biotechnology Conference 2013, Hanoi, 27/9/2013, Book 2, pp. 147-152.

2.   Nguyen Thi Hai Thanh, Nguyen Thi Hong Mai, Nguyen Van Duy(2013): Antimicrobial activity and characterization of crude bacteriocin produced by marine bacteria isolated from Vietnam,Proceedings of National Biotechnology Conference 2013, Hanoi, 27/9/2013, Book 1, pp. 474-478. 

3.    Dang BT, Nguyen ATN, Dang QVH,Hong VH. 2013. ComparativePhylogeography of marine organisms long the coast of vietnam. Book abstractof Asian –Pacific Aquaculture (APA), HCMC 11/2013.

4.    Dang BT,Dang QVH.  2013. Study of population genetics of oysters in Central and Northern coast of Vietnam. Book abstract of Asian –PacificAquaculture (APA), HCMC 11/2013.

5.   Ta Thi Minh Ngoc, Tran Hai Dang, Ho Thi Thu Minh, Pham Tuong Vy. Encapsulation of β-carotene in yeast: influence of culture conditions.“XXI international conference on bioencapsulation”, ngày 28 – 30 tháng 8/ 2013, Berlin, Đức

6.  Tran Hai Dang, An Thi Tuoi, Tran Van Thanh, Ta Thi Minh Ngoc. Microencapsulation of Gac oil in chitosan microcapsules.“XXI international conference on bioencapsulation”, ngày 28 – 30 tháng 8/ 2013, Berlin, Đức

7.  Nghia Ngo Dang, Duong Ngo Thi Hoai. Study on kinetics and optimization of the deproteinization by pepsin in chitin extraction from white shrimp shell. 10th Asia Pacific Chitin & Chitosan Symposium, 4-8 October 2013, Yonago, Japan


Kỷ yếu hội nghị khoa học Trong nước1. Nguyễn Thị Hải Thanh. 2013.Báo cáo tại Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc lần thứ 4 tại Hà Nội T9/2013: Antimicrobial activity and characterization of crude bacteriocin produced by marine bacteria isolated from VietNam.
2. Nguyễn Thị Hải Thanh2013. Báo cáo tại Hội nghị Công nghệ sinh học phía Nam T11/2013 tại Thành phố Hồ Chí Minh: Studying chemical composition and hypoglycemic effects on Linhzhi extracts Ganoderma lucidum Karst grown on seaweed.
3. Vũ Đặng Hạ Quyên, Đặng Thúy Bình, Trương Thị Oanh, Phạm Thị Diệu Anh. 2013. Nghiên cứu đa dạng di truyền quần thể hàu (Crassostrea spp.) tại khu vực miền Trung và miền Bắc, Việt Nam. Ky yếu hội nghị Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013. Quyển 1. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, trang 178-182.
4. Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Xuân Diệu. 2013. Mối quan hệ tiến hóa giữa cấu trúc α-conotoxin của ốc cối và phương thức dinh dưỡng. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013. Quyển 1. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, trang 922-926.
5. Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Anh Thư, Vũ Đặng Hạ Quyên, Văn Hồng Cầm. Nghiên cứu cấu trúc quần thể các loài sinh vật biển Việt Nam bằng phương pháp so sánh phân tử theo sự cách ly địa lý (comparative phylogeography). Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013. Quyển 1. NXB Khoa học tự nhiên và Công nghệ, trang 803-807.
6. Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình, Châu Mỹ Linh. 2013. Nghiên cứu di truyền quần thể của trai tai tượng (Tridacna spp.) ở vùng biển Trung và Nam bộ, Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị CNSH phía nam,TPHCM 11/2013.
7. Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Bảo Châu, Bùi Kim Lý. 2013. Nghiên cứu di truyền quần thể cá trích loài Sardinella gibbosa Bleeker, 1849 tại vùng biển Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị CNSH phía nam 2013, TPHCM 11/2013.
8. Vũ Đặng Hạ Quyên, Đặng Thúy Bình, Đào Thị Hàn Ly, Phạm Thị Diệu Anh. Nghiên cứu thành phần ký sinh trùng trên cá tra (Pangasianodon hypophthanus Sauvage 1878) bằng phương pháp hình thái và di truyền. Kỷ yếu Hội nghị CNSH phía nam, TPHCM 11/2013.
9. Hoàng Ngọc Cương, Nguyễn Công Minh, Trang Sĩ Trung. 2013. Thu nhận chitosan từ xương mực phế liệu và đánh giá khả năng kháng khuẩn Erwinia sp gây bệnh thối nhũn (soft rot) trên cà chua sau thu hoạch. Kỷ yếu Hội nghị Công nghệ sinh học toàn quốc 2013.
10. Ngô Đăng Nghĩa, Nguyễn Ái Thưởng. Đặng Thúy Bình, 2013. Độc tố ốc cối và ứng dụng    trong y học. Báo cáo tại Hội nghị Công nghệ sinh học phái nam. TPHCM 11/2013.
11. Tran Hai Dang, An Thi Tuoi, Ta Thi Minh Ngoc. Microencapsulation of Gac oil. Hội nghị khoa học “Công nghệ xanh cho phát triển bền vững”, ngày 05 – 06/ 12/ 2013, Viện cơ điện và công nghệ sau thu hoạch, Hà Nội

In nội dung

BM Kỹ thuật Môi trường


 • Phạm Thị Lan, Vũ Ngọc Bội, Trần Liên Hà. 2013.  Phân lập, tuyển chọn và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng chủng vi khuẩn yếm khí phục vụ cho việc tạo chế phẩm vi sinh dùng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt của Trường Đại học Nha Trang - - Tạp chí Khoa học và Công nghệ Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, số 3+4/2013.
 • Ta TMN and Tran HD. Dispersion of Gac’s oil in aqueous phase: Effect of polymer and homogenous conditions. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (đã nhận đăng)
 • Tran HD, Ho TTM, Pham TV, Ta TMN. Influence of culture conditions on yeast membrane diffusion of hydrophobic compounds. Tạp chí Khoa học và Công nghệ (đã nhận đăng)
 • Tran HD, Hoang NA, Le TS, An TT, Ta TMN. Nghiên cứu tạo vi nang dầu gấc bằng phương pháp sấy phun. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam (đã nhận đăng)
 • Phạm Thu Thủy, Nguyễn Văn Duy (2012): Bacteriocin production by Proteus sp. isolated from the intestine of cobia (Rachycentron canadum). Tạp chí Công nghệ sinh học số 10(4A): 793-801.
 • Nguyễn Văn Duy, Phạm Thu Thủy, Nguyễn Thị Hải Thanh (2013): Phylogenetic diversity of 16S rRNA genes in beneficial and pathogenic bacteria isolated from marine animals in Vietnam. Tạp chí Công nghệ sinh học số 10(4A): 803-813.
 • Van Duy Nguyen, Thu Thuy Pham, Ngoc Minh Quynh Pham (2013): Two novel strains of bacteriocin-producing Lactobacillus plantarum and their application as biopreservative in chill-stored fresh cobia meat. Journal of Pure and Applied Microbiology, 7(3). (đã được nhận đăng)

BM Công nghệ sinh họcNguyen Van Duy, Pham Thu Thuy (2012): Phylogenetic diversity of 16S rRNA genes in beneficial and pathogenic bacteria isolated from marine animals in Vietnam. Tạp chí Công nghệ sinh học, 10(4A): 803-815.
Nguyen Van Duy, Nguyen Thi Ngoc Thanh (2012): Isolation and screening of marine bacteriocin-producing bacteria from the intestine of snubnose pompano (Trachinotus blochii). Tạp chí Công nghệ sinh học, 10(4A): 1045-1053.
Nguyen Van Duy, Luu Thi Thuy (2012): Isolation and screening of bacteriocin-producing lactic acid bacteria from Vietnamese traditional fermented cabbage for seafood preservation. Tạp chí Công nghệ sinh học, 10(2): 327-333.
Pham Ngoc Minh Quynh, Nguyen Van Duy, Vu Ngoc Boi (2012): Protocol for the preservation of fresh cobia fish using crude bacteriocin extracts of lactic acid bacteria. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, 4: 56-60.
Nguyen Van Duy, Luu Thi Thuy (2012): The growth and bacteriocin production of lactic acid bacteria strain T13 on culture medium and fresh cobia meat. Tạp chí Khoa học Công nghệ Thủy sản, 4: 15-19Tô NC&TKCNĐặng Thúy Bình, Ngô Đăng Nghĩa, Nguyễn Lương Hiểu Hòa. 2013. Cấu tạo tuyến nọc độc và mối quan hệ với đặc điểm dinh dưỡng của 3 loài ốc cối Conus striatus, C. textileC. vexillum ở vùng biển Nam Trung Bộ, Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 1/2013.
Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Anh Thư, Lê Thị Mai Anh 2012. Quan hệ phát sinh loài của trai tai tượng (Tridacna spp.) ở vùng biển Nam và Trung bô, Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 10/2012.
Đặng Thúy Bình, Ngô Đăng Nghĩa, Đào Thị Ngà.  Phương thức dinh dưỡng của ốc cối (Conus spp.) và mối quan hệ tiến hóa. Tạp chí Khoa học Công nghệ thủy sản. Số 3/2012. 9-13.
Binh T. Dang, Glenn A. Bristow, Christoffer Schander, and Bjørn Berland;  2013. Three new species of Pseudorhabdosynochus (Monogenea: Diplectanidae) from Vietnamese grouper (Epinephelus sp.) (Perciformes: Serranidae). International journal of Aquatic Science. In press
Lunestad B. T., T. T. T. Truong and B. A. Lindstedt. 2012. A multiple-locus  variable number tandem repeat analysis (MLVA) of Listeria monocytogenes isolated from Norwegian salmon-processing factories and from listeriosis patients”. Journal of  Epidemiology and Infection/First View Article, pp 1-10.
Ngô Thị Hoài Dương, Đào Thị Tuyết Mai, Huỳnh Nguyễn Duy Bảo, Ngô Đăng Nghĩa, 2013. Nghiên cứu sử dụng pepsin để tích hợp quá trình khử khoáng và khử protein-giải pháp rút ngắn thời gian và giảm thiểu  lượng hóa chất trong sản xuất chitin. Tạp chí Khoa học và công nghệ thủy sản, số 1,  tr.13-18.
Ngô Đăng Nghĩa, Nguyễn Thanh, Trần Yến Trang, Lê Văn Hân, Trần Hải Đăng, Nguyễn Huỳnh An. Nghiên cứu nhiệt phân bao bì chất dẻo phế thải thành nhiên liệu lỏng. Tạp chí Khoa học và công nghệ thủy sản, số 4/2012, tr 50-55.Hội thảo - Hội nghịNguyen Van Duy, Nguyen Thi Hai Thanh, Le Phuong Chung, Pham Thu Thuy. Isolation, screening and characterization of marine bacteriocin producing bacteria for the development of potential drugs in aquaculture. Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế “Biển Đông 2012”, Nha Trang, 12-14/9/2012
Dang, B.T, Vu, Q.H.D, Van, H.C. 2012. Phylogenetic relationships  of cone snail (Conus spp)  and association with feeding mode. Book abstract of International Fisheries Symposium – IFS 2012. C an Tho University
Dang, B.T, Nguyen, T.A.T, Willette, A. D Carpenter, K., Stockwell, B. 2012. Phylogeography of Tridacna crocea along the South and Central Coast of Vietnam. Pan-Pacific Advanced Studies Institute (PacASI) on Genomic Applications to Marine Science and Resource Management in South East Asia. Philippine 7/2012. Can Tho University.
Van, H.C., Dang, B.T. 2012. Populations of the 3-spot seahorse (Hippocampus trimaculatus) from the South and Central coast of Vietnam. Pan-Pacific Advanced Studies Institute (PacASI) on Genomic Applications to Marine Science and Resource Management in South East Asia. Philippine 7/2012.
Nguyễn Thị Anh Thư, Đặng Thúy Bình và Nguyễn Thị Xuân Diệu. Tách chiết và xác định α-conotoxin của một số loài ốc cối thu tại vịnh Nha Trang. 2013. Kỉ yếu Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ IV tại Đại học Nông Lâm.
Văn Hồng Cầm, Phạm Thu Thảo, Đặng Thúy Bình. 2013. Phân lập và đỊnh danh vi khuẩn phát sáng gây bệnh trên cá ngựa đen Hippocampus kuda. Kỉ yếu Hội nghị khoa học trẻ ngành thủy sản toàn quốc lần thứ IV tại Đại học Nông Lâm.
Lê Hữu Hoàng, Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Anh Thư.. 2013. Nghiên cứu đặc điểm di truyền phân loài chim yến (Aerodramus fuciphagus.) tại Việt Nam. Kỷ yếu hội thảo khoa học Phát triển nghề nuôi chim yến Việt Nam. Công ty TNHH 1 thành viên Yến xào Khánh Hòa. 6/2013.
Đỗ Lê Hữu Nam. 2012. Tình hình nuôi trồng thủy sản ở thành phố Nha Trang, Việt Nam”. Hội thảo quốc tế “ Nuôi trồng thủy sản ở LB Nga: hiện trạng, tiềm năng và  cải tiến sản xuất trong phát triển nông lâm ngư”, ISSN 639:338.
Đỗ Lê Hữu Nam. 2012. Thu nhận oligocaragenan  dùng enzyme thủy phân”. Hội thảo quốc tế: “ Sản xuất thực phẩm cho sức khỏe  con người – một phần khoa học cuộc sống”, ISSN 664:636
Nguyen Van Duy (2012): Transdisciplinary systems approach of sustainable aquaculture for food security in Southeast Asian developing countries: two cases of study in Vietnam, The Regional Workshop on Water, Land and Southeast Asia Food Sovereignty, Trường Đại học Nông nghiệp Bogor, Indonesia, 17-21/9/2012.
Nguyen Van Duy, Pham Thu Thuy (2012): Two novel strains of bacteriocin-producing lactic acid bacteria and their application as biopreservative in chill-stored fresh cobia meat, Hội nghị Thủy sản quốc tế (International Fishery Symposium, IFS 2012), Trường Đại học Cần Thơ, 6-8/12/2012.
Nguyen Van Duy, Nguyen Thi Hai Thanh, Le Phuong Chung, Pham Thu Thuy (2012): Isolation, screening and characterization of marine bacteriocin-producing bacteria for the development of potential drugs in aquaculture, Hội nghị quốc tế Biển Đông, Viện Hải dương học Nha Trang, 12-14/9/2012.

In nội dung

 

TT

Tên bài báo

Tên Tác giả

Tên Tạp chí

Số

1

Cải tiến qui trình nuôi giống cá ngựa đen

Ngô Đăng Nghĩa, Trương Sỹ Kỳ, Bùi Vân Khánh

Tuyển tập nghiên cứu biển Việt Nam 2006

2006

2

Hoàn thiện qui trình nuôi giống và thương phẩm cá ngựa đen tại vùng biển Khánh Hòa

Ngô Đăng Nghĩa, Trương Sỹ Kỳ, Bùi Vân Khánh

Tuyển tập nghiên cứu biển Việt Nam 2006

2006

3

Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng trong một số đối tượng trong mô hình nuôi đơn và nuôi kết hợp tại Vịnh Vân Phong Khánh Hòa

Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Thu Nga

Tạp chí KHCN Thủy Sản

2006

4

Heavy Metals in the Farming Environment and in some Selected Aquaculture Species in the Van Phong Bay and Nha Trang Bay of the Khanh Hoa Province in Vietnam.

Ngo Dang Nghia,Bjørn Tore Lunestad, Trang Si Trung, Nguyen Thanh Son, and Amund Maage

Bulletin of Environmental Contamination andToxicology

09/2008

5

Cryopreservation of yelow seahorse sperm

Ngô Đăng Nghĩa

Proceedings of the 11thinternational symposium on the efficient application and preservation of marine biological resources

12/2007

 

 

In nội dung