Search

Các định hướng nghiên cứu

- Hoạt động khoa học và công nghệ của Viện trong những năm qua đã bám sát chiến lược khoa học công nghệ của quốc gia, của ngành Thủy sản và gắn liền với công tác đào tạo cán bộ có trình độ cao (Thạc sĩ và Tiến sĩ).

     - Các công trình khoa học có tăng về số lượng và được triển khai ở nhiều lĩnh vực khác nhau như bệnh thủy sản, môi trường, công nghệ vi sinh, hoạt chất sinh học, đa dạng sinh học và bảo tồn.


     - Hiện tại số lượng đề tài chuyển giao công nghệ của viện vẫn còn nhiều hạn chế. Chua có nhiều đề tài được ứng dụng trong sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao.

In nội dung

Mục tiêu tổng quát
      Nâng cao năng lực nghiên cứu nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong lĩnh vực CNSH&MT

     Mục tiêu cụ thể (2014 -2020)
      - Phát triển khoa học công nghệ theo hướng chuyên môn hóa, đáp ứng nhu cầu xã hội về CNSH&MT

      - Xây dựng đội ngũ cán bộ có trinh độ cao, có năng lực nghiên cứu và đào tạo về CNSH&MT

     - Chuyển giao công nghệ và phát triển các sản phẩn KHCN có tính ứng dụng cao và có khả năng thương mại hóa về CNSH&MT

     - Góp phân xây dựng cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

In nội dung

Trên cơ sở các chương trình KHCN trọng điểm của Nhà nước và của ngành CNSH&MT để xây dựng các đề tài, dự án khoa học theo hướng chuyên ngành và liên ngành, xây dựng chính sách thu hút và tạo điều kiện để tập hợp các nhà khoa học trong và ngoài trường tham gia giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn.

      Các hướng nghiên cứu chính: Đa dạng sinh học và bảo tồn, Công nghệ vi sinh, Vật liệu sinh học biển, Công nghệ vi nang, Công nghệ sinh học thực vật và Quản lý môi trường.
 

In nội dung

Chính sách phát triển KHCN
      Chuẩn hóa công tác xây dựng kế hoạch, hỗ trợ triển khai và đánh giá hiệu quả các hoạt động KHCN

      Qui hoạch đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, sắp xếp hợp lí lực lượng cán bộ khoa học nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp về con người, phương tiện và thiết bị.

      Ưu tiên các nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ nhằm tạo ra sản phẩm khoa học có giá trị thực tiễn đem lại nguồn tái đầu tư cho KHCN.

      Xây dựng chiến lược nghiên cứu khoa học của Viện dựa trên điịnh hướng của nhà trường trên cơ sở định hướng của các bộ môn

      Xây dựng kế hoạch cụ thể hỗ trợ các nhóm nghiên cứu trong việc tìm kiếm các nguồn tài trợ và thực hiện các đề tài nghiên cứu

     Phát triển nhân lực
      Qui hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ khoa học - công nghệ, gắn kết NCKH với đào tạo đại học và sau đại học.

      Tạo động lực thúc đầy NCKH thông qua các biện pháp kích thích, các chính sách đãi ngộ và nâng cao chế độ trách nhiệm.

     Hoạt động đối ngoại
      Tăng cường các mối quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế nhằm tạo sức mạnh tổng hợp trong các hoạt động KHCN.

      Tăng cường liên kết với địa phương và doanh nghiệp trong nước. Tổ chức các chuyến đi khảo sát nhu cầu thực tế tại các dịa phương (dự kiến tỉnh Phú Yên, Bình Thuận, Khánh Hòa).

      Tăng cường tìm kiếm, tạo quan hệ với các Sở ban ngành để nắm được thông tin về các nguồn kinh phí. Tìm kiếm thông tin các nguồn tài trợ từ các Bộ liên quan.

In nội dung