Các công trình đã công bố

    Tạp chí quốc tế

  1. Pham NMQ, Vuong QV, Sakoff JA, Bowyer MC, Scarlett CJ (2021). Preliminary study on major phenolic groups, antioxidant and cytotoxic capacity of Tuckeroo (Cupaniopsis anacardioides) fruit extracts. Current nutraceuticals Journal 2(4): e090721194661. https://doi.org/10.2174/2665978602666210709110427
  2. Nguyen TNT, Chataway T, Araujo R, Puri M, Franco CMM (2021). Purification and Characterization of a Novel Alginate Lyase from a Marine Streptomyces Species Isolated from Seaweed. Marine Drugs, 19(11), 590. https://doi.org/10.3390/md19110590
  3. Le CP, Nguyen HT, Nguyen TD, Nguyen QMH, Pham HT, Dinh HT (2021). Ammonium and organic carbon co-removal under feammox-coupled-with-heterotrophy condition as an efficient approach for nitrogen treatment. Sci Rep 11, 784 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-020-80057-y
  4. Binh Thuy Dang, Sang Quang Tran, Truong Thi Oanh, Henrik Glenner. 2021.  Comparative population genetics of swimming crab host (Portunus pelagicus) and common symbiotic barnacle (Octolasmis angulata) in Vietnam. PeerJ. 9:e11671 DOI: 10.7717/peerj.11671 (SCIE)
  5. Nguyen Nguyen Thanh Nhon, Tran Quang Sang, Nguyen Minh Chau, Dang Thuy Binh, 2021. Identify and characterize the SNP markers for traceability of scallop spiny lobster Panulirus hormarus (Decapoda, Palinuridae) in Vietnam. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 777. DOI:10.1088/1755-1315/777/1/012026 (Scopus).
  6. Nguyen Van Hoa, Pham Anh Dat, Tran Ngoc Le, Nguyen Cong Minh, Nguyen Van Tang, Dao Thi Nga and Tran Quang Ngoc, (2021). Highly porous nanocomposite of NiMoS4 nanosheets and reduced graphene oxide for energy storage application. Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology 12 (2), 025001, https://iopscience.iop.org/article/10.1088/2043-6262/abfa8e/meta (ESCI)

 

Tạp chí trong nước

  1. Le Phuong Chung, Nguyen Thi Hai, Nguyen Huynh Minh Quyen, Pham The Hai, Dinh Thuy Hang (2021), “Iron-reducing b- and g-proteobacteria isolated from laboratory-scaled heterotrophic feammox bioreactor”, Vietnam Journal of Biotechnology 19(2): 359-369.
  2. Văn Hồng Cầm, Khúc Thị An, Nguyễn Thảo Hiền, Trần Thị Phương Anh (2020) Ảnh hưởng của dịch chiết rong Ulva reticula lên sự phát triển của rau muống (Ipomoea aquatic). Tạp chí Khoa học - Công nghệ Thủy sản (ĐHNT) Số 4/2020. Trang 10-18.
  3. Trần Vĩ Hích, Nguyễn Công Minh, Nguyễn Thị Kim Cúc, Phạm Thị Đan Phượng, Trang Sĩ Trung, (2020). Tác động của việc bổ sung chitin vào thức ăn lên khả năng kháng lại vibrio parahaemolyticus của tôm thẻ chân trắng (Litopenaeid vannamei). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thuỷ sản, 4, 45-50.
  4. Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Quế Chi, Trần Quang Sáng, Đặng Thúy Bình, 2021. Ghi nhận mới sinh vật cộng sinh ngoài trên hải sâm vú Holothuria nobilis (Selenka, 1867) và hải sâm lựu Thelenota annanas (Jaeger, 1833) bị bệnh lở loét. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 2/2021: 188-194