Các định hướng nghiên cứu

- Hoạt động khoa học và công nghệ của Viện trong những năm qua đã bám sát chiến lược khoa học công nghệ của quốc gia, của ngành Thủy sản và gắn liền với công tác đào tạo cán bộ có trình độ cao (Thạc sĩ và Tiến sĩ).

     - Các công trình khoa học có tăng về số lượng và được triển khai ở nhiều lĩnh vực khác nhau như bệnh thủy sản, môi trường, công nghệ vi sinh, hoạt chất sinh học, đa dạng sinh học và bảo tồn.


     - Hiện tại số lượng đề tài chuyển giao công nghệ của viện vẫn còn nhiều hạn chế. Chua có nhiều đề tài được ứng dụng trong sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cao.