Học phần quản lý

 

Học phần đại cương

 

1

BIO319

Sinh học đại cương

2

2

BIO308

Thực hành sinh học đại cương

1

Học phần ngành Công nghệ Sinh học

1

BIO305

Tế bào học

2

2

BIO306

Thực hành tế bào học

1

3

BIO324

Di truyền học

2

4

BIO393

Hóa sinh học

3

5

BIO394

Thực hành hóa sinh học

1

6

BIO387

Vi sinh vật học

3

7

BIO388

Thực hành vi sinh vật học

1

8

BIO377

Sinh học phân tử

3

9

BIO378

Thực hành sinh học phân tử

1

10

BIO303

Miễn dịch học

3

11

BIO335

Sinh lý học người và động vật

3

12

BIO379

Sinh lý học thực vật

3

13

BIO380

Thực hành sinh lý học thực vật

1

14

BIO370

Thống kê sinh học

2

15

BIO336

Nguyên tắc phân loại sinh vật

2

16

BIO3004

Thực hành phân loại sinh vật

1

17

BIO3005

Đa dạng sinh học

2

18

BIO3006

Thực hành đa dạng sinh học

1

19

BIO341

An toàn sinh học

2

20

BIO3502

Phân tích vi sinh thực phẩm

1

21

BIO3523

Thực hành phân tích vi sinh thực phẩm

2

22

BIO3503

Phân tích vi sinh môi trường

1

23

BIO3522

Thực hành Phân tích vi sinh môi trường

2

24

BIO3504

Vi sinh vật y học

3

25

BIO389

Tin sinh học

2

26

BIO390

Thực hành Tin sinh học

1

27

BIO3506

Xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật vi sinh

1

28

BIO221

Thí nghiệm xét nghiệm bệnh bằng kỹ thuật vi sinh

2

29

BIO3507

Các hợp chất sinh học biển trong y dược

2

30

BIO3526

Thực hành các hợp chất sinh học biển trong y dược

1

Học phần các ngành khác 

1

BIO311

Vi sinh vật thực phẩm

2

2

BIO312

Thực hành Vi sinh vật thực phẩm

2

3

BIO391

Hóa sinh học thực phẩm

3

4

BIO392

Thực hành Hóa sinh học thực phẩm

1

5

BIO3008

Hóa sinh môi trường

3

6

BIO381

Vi sinh môi trường

2

7

BIO382

Thực hành Vi sinh môi trường

1

8

BIO395

Hóa sinh học NTTS

2

9

BIO396

Thực hành Hóa sinh học NTTS

1

10

BIO315

Vi sinh vật ứng dụng trong NTTS

2

11

BIO386

Thực hành Vi sinh vật ứng dụng trong NTTS

1