Thông báo

Thời khóa biểu thực hành của lớp 61CNSH - Học kỳ 2 năm học 2021 - 2022

  • 11/04/2022

TKB THỰC HÀNH - 61.CNSH - CÁC HP DO BM CNSH QUẢN LÝ
Stt Mã học phần Tên học phần Nhóm Sĩ số CBGD Tên TUẦN
1 BIO3011 T.Hành Công nghệ gen 1 23 2002024 CUC 34
2 BIO309 T.Hành Công nghệ protein - enzym 1 23 2015031 THUONG 56
3 BIO372 T.Hành Công nghệ sinh học động vật 1 23 2002024 CUC 1415
4 BIO374 T.Hành Công nghệ sinh học thực vật 1 23 2015031 THUONG 12
5 BIO376 T.Hành Công nghệ vi sinh vật 1 23 2009010 LAN 910
6 BIO380 T.Hành Sinh lý học thực vật 1 23 2003009 AN 78
7 BIO397 T.Hành Công nghệ Probiotic 1 23 2009010 LAN 1112