Thông báo

Thời gian biểu các học phần thực hành Học kỳ 2, năm học 2020/2021

  • 26/03/2021
1. HP CNSH thực vật
Lớp: 60CNSH
Thời gian: chiều thứ 6, thứ 7 từ 26/3-16/4
Địa điểm: PTN CNSH1
 
2. HP CN protein-enzyme
Lớp: 60CNSH
Thời gian: chiều thứ 3, thứ 6, thứ 7 từ 23/4-9/5
Địa điểm: PTN CNSH1
 
3. HP CN probiotic
Lớp: 60CNSH
Thời gian: chiều thứ 3, thứ 6, cả ngày thứ 7 từ 10-22/5
Địa điểm: PTN CNSH1
 
4. HP CNSH động vật
Lớp: 60CNSH
Thời gian: chiều thứ 3, thứ 6, cả ngày thứ 7 từ 24/5-6/6
Địa điểm: PTN CNSH1
 
5. HP Qtrinh thiết bị CNSH 
Lớp: 61CNSH
Thời gian: Sáng thứ 4 và sáng thứ 5, từ 5/4-26/4
Địa điểm: PTN CNSH1