Mục tiêu đào tạo

Ngành Công nghệ sinh học

Mục tiêu 

Chương trình đào tạo cử nhân ngành CNSH giúp người học đạt được các mục tiêu cụ thể như sau:

  • PEO1 Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khỏe; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm phục vụ cho học tập và công việc sau này.
  • PEO2: Vận dụng kiến thức, kỹ năng được đào tạo và tư duy phản biện mạnh mẽ  để phát hiện và giải quyết các vấn đề liên quan đến CNSH
  • PEO3: Có khả năng trình bày và thực hiện được các quy trình kỹ thuật cơ bản trong Công nghệ sinh học, bao gồm kỹ thuật vi sinh, hóa sinh, sinh học phân tử và phát triển các sản phẩm từ các hợp chất có hoạt tính sinh học.
  • PEO4: Có khả năng tiếp cận và triển khai các công nghệ mới của CNSH trong các lĩnh vực thực phẩm, thủy sản, y dược và thú y đáp ứng được yêu cầu công việc của xã hội.
  • PEO5: Có kỹ năng phân tích, thiết kế quy trình sản xuất, quản lý phòng thí nghiệm và xúc tiến thương mại sản phẩm thuộc lĩnh vực Công nghệ sinh học trong điều kiện thực tế ở Việt Nam

Ngành Kỹ thuật Môi trường

Mục tiêu

  • PEO1: Có tri thức cơ bản về khoa học tự nhiên, xã hội và nhân văn; bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, đạo đức, thẩm mỹ, sức khoẻ; các kỹ năng ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm; từ đó vận dụng vào cuộc sống, học tập và công việc sau này;
  • PEO2: Có kiến thức chuyên môn và năng lực về kỹ thuật môi trường đáp ứng yêu cầu thực tế bao gồm thiết kế, thi công, vận hành các hệ thống xử lý môi trường; phân tích, quan trắc, đánh giá tác động môi trường; tư vấn và thực hiện các dự án và dịch vụ môi trường;
  • PEO3: Có năng lực quản lý các hệ thống xử lý chất thải để đảm bảo sức khoẻ của người dân; phân tích, đánh giá được rủi ro, tác hại lâu dài của các dự án đối với môi trường và sức khoẻ con người; có năng lực xây dựng các hồ sơ môi trường đáp ứng được các luật môi trường trong nước và quốc tế;
  • PEO4: Có năng lực tự học, suy nghĩ độc lập, sáng tạo và kỹ năng lãnh đạo nhằm phát hiện, phân tích, nghiên cứu các vấn đề thực tiễn, tổ chức thực hiện các giải pháp trong lĩnh vực chuyên môn.

 

NGÀNH ĐÀO TẠO

         Từ 2004 - 2021: Đào tạo 1 chuyên ngành Công nghệ sinh học
         Từ 2010 - 2021: Đào tạo thêm chuyên ngành Công nghệ  Kỹ thuật Môi trường
      
BẬC ĐÀO TẠO

          Tiến sĩ:  ngành Công nghệ Sinh học (từ 2021) 
          Thạc sĩ: ngành Công nghệ Sinh học  
           Đại học: ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường
           Cao đẳng: ngành Công nghệ Sinh học, Công nghệ Kỹ thuật Môi trường


HỆ ĐÀO TẠO
            Hệ chính qui: Đào tạo tại Nha Trang 
            Hệ vừa học vừa làm: Đào tạo tại các tỉnh trọng điểm nghề cá của 3 miền Bắc, Trung, Nam
 
QUY MÔ ĐÀO TẠO

            Tuyển sinh: khoảng 100-200 SV/năm

            Sinh viên chính quy:  gần 1000

             Học viên cao học: 10-20 học viên/năm

            Nghiên cứu sinh: 1-4 NCS/năm