Công tác đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU CÁC HỌC PHẦN THỰC HÀNH HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2020-2021
STT Mã học phần Tên học phần Số tín chỉ/ĐVHT Lớp Thứ Tiết học Phòng học Ngày BĐ dạy Giảng viên phụ trách
1 BIO308 T.H Sinh học đại cương 1 62.CBTS 5 −−−−−678910−−− TH-SINH HOC 22-02-2021 Văn Hồng Cầm
2 BIO377 T.H Sinh học phân tử 3 61.CNSH 6 −−−−−678−−−−− PTN Sinh học phân tử 22-02-2021 Nguyễn Thị Chính
3 BIO305 T.H Tế bào học 2 62.CNSH 6 12−−−−−−−−−−− PTN kính hiển vi nhà B3 22-02-2021 Khúc Thị An
4 BIO311 T.H Vi sinh vật học thực phẩm 2 61.CBTS 2 12−−−−−−−−−−− PTN Vi sinh nhà B3 22-02-2021 Nguyễn Thị Thanh Hải
5 BIO3005 T.H Đa dạng sinh học 2 61.CNSH 3 −−−−−−−89−−−− PTN tầng 2 khu Công nghệ cao 22-02-2021 Đặng Thuý Bình