Hoạt động đoàn thể, trao đổi thông tin của Viện Công nghệ sinh học và Môi trường