Thông báo

Thông báo về việc tổ chức hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản lần thứ 11

Viện CNSH&MT trân trọng chuyển tiếp thông bảo

Hội nghị khoa học trẻ toàn quốc ngành Thủy sản là hội nghị thường niên, được tổ chức luân phiên tại các Viện, Trường thủy sản của Việt Nam. Năm 2021, khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế vinh dự đăng cai tổ chức với chủ đề “Phát triển thủy sản bền vững và hội nhập”. Hội nghị được tổ chức ngày 20/8/2021.
Chi tiết vui lòng xem tại website
https://ts.huaf.edu.vn/2021/03/03/thong-bao-so-1-ve-viec-to-chuc-hoi-nghi-khoa-hoc-tre-toan-quoc-nganh-thuy-san-lan-thu-11/
KÍnh mời các giảng viên, sinh viên và học viên quan tâm đăng ký tham dự