Thông báo

Thông báo Hội thảo nhà khoa học công nghệ sinh học trẻ thành phố Hồ Chí Minh

Viện CNSHVMT trân trọng chuyển tiếp thông báo

Hội thảo nhà khoa học công nghệ sinh học trẻ thành phố Hồ Chí Minh  “Nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế, chuyển giao công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Thời gian dự kiến: Tháng 03/2021. 

Địa điểm: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

(35 – 37 Hồ Hảo Hớn, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Chi tiết tại website

http://khoahoctre.com.vn/hoi-thao-nha-khoa-hoc-cong-nghe-sinh-hoc-tre-thanh-pho-ho-chi-minh/?fbclid=IwAR3BXMjJz9MoMQmYKY0Y_NNEbVpMss7qTfzY0kmf7xqmF1oFRjCY0DZVVY4

KÍnh mời cán bộ, giảng viên, sinh viên và học viên quan tâm đăng ký tham dự. Hạn nộp abstract có thể gia hạn đến 15/3