Thông báo

Thông báo Chương trình VEF 2.0 năm 2022

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo

Chương trình VEF 2.0, một chương trình tiếp nối và phát huy thành công, uy tín của VEF trước đây, nhằm hỗ trợ những sinh viên xuất sắc của Việt Nam trong các ngành khoa học, công nghệ nộp đơn vào chương trình sau đại học tại các trường hàng đầu Hoa Kỳ.

Chương trình hiện đã bước sang năm thứ 6 và trong 5 năm qua đã giúp được hơn 80 bạn sang học Tiến sĩ tại Hoa Kỳ. Danh sách có tại link: http://www.vef2.org/page/directory.aspx

Thông tin chi tiết về các điều kiện, quyền lợi, quy trình nộp hồ sơ vui lòng xem thông báo đính kèm.