Thông báo

Báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp trường

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo

Buổi báo cáo tổng kết đề tài KHCN cấp trường:

- Tên đề tài "Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San, Khánh Hoà", mã số 2019-13-18
- Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Minh Thu
- Thời gian: 8h sáng thứ 6 ngày 12/3/2021
- Địa điểm: Phòng họp số 3
 
Trân trọng kính mời các  giảng viên, học viên, sinh viên và cán bộ quan tâm đến tham dự!