Học phần quản lý

STT*

NHÓM HỌC PHẦN

TÊN HỌC PHẦN**

MÃ HỌC PHẦN

SỐ TC

NHÓM GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH

  1.  

Chẩn đoán bệnh

Chẩn đoán bệnh phân tử

BIO3505

2

Nguyễn Thị Anh Thư

Nguyễn Thị Kim Cúc

Phạm Thị Lan

Đặng Thuý Bình

Thực hành chẩn đoán bệnh phân tử

BIO3525

1

Ký sinh trùng

 

2

Thực hành kí sinh trùng

 

1

  1.  

Công nghệ gen

Công nghệ gen

BIO3010

2

Nguyễn Thị Kim Cúc

Phạm Thị Minh Thu

Thực hành Công nghệ gen

BIO3011

1

  1.  

Công nghệ sinh học thực phẩm

Công nghệ lên men thực phẩm (dành cho ngành CBTS)

SFT372

2

Ngô Thị Hoài Dương

Lê Phương Chung

Thực hành Công nghệ lên men thực phẩm (dành cho ngành CBTS)

SFT373

1

Công nghệ sinh học thực phẩm

BIO398

3

  1.  

Công nghệ vi sinh vật

Công nghệ probiotic

BIO354

2

Nguyễn Văn Duy

Phạm Thị Lan

Nguyễn Thị Kim Cúc

Thực hành Công nghệ probiotic

BIO397

1

Công nghệ vi sinh vật

BIO375

3

Thực hành Công nghệ vi sinh vật

BIO376

1

Virut học

BIO361

3

  1.  

Công nghệ protein - enzym

Công nghệ protein - enzym

BIO349

2

Phạm Thị Minh Hải

Lê Phương Chung

Thực hành Công nghệ protein - enzym

BIO309

1

  1.  

Công nghệ sản xuất vaccine

Công nghệ sản xuất vaccine

BIO3013

3

Văn Hồng Cầm

Nguyễn Thị Anh Thư

  1.  

Công nghệ sinh học biển

Công nghệ sinh học biển

BIO3012

3

Ngô Đăng Nghĩa

Nguyễn Văn Duy

Nguyễn Công Minh

Phạm Thị Minh Hải

Polymer sinh học biển

BIO367

2

Thực hành Polymer sinh học biển

 

1

  1.  

Công nghệ sinh học động vật

Công nghệ sinh học động vật

BIO344

3

Nguyễn Thị Anh Thư

Nguyễn Thị Kim Cúc

Thực hành Công nghệ sinh học động vật

BIO372

1

  1.  

Công nghệ sinh học môi trường

Công nghệ sinh học môi trường

BIO360

3

Nguyễn Văn Duy

Phạm Thị Minh Hải

  1.  

Công nghệ sinh học thực vật

Công nghệ sinh học thực vật

BIO345

3

Phạm Thị Minh Thu

Khúc Thị An