Thông báo

Thông báo danh sách sinh viên hết hạn đào tạo và gia hạn đào tạo của Trường ĐHNT

  • 04/11/2021

Viện CNSH&MT trân trọng thông báo

 Quyết định xóa tên sinh viên hết hạn đào tạo (K55 đại học và K57 cao đẳng) và danh sách những sinh viên được gia hạn thời gian để hoàn thành chương trình (sinh viên chỉ còn nợ Giáo dục quốc phòng, Giáo dục thể chất và chuẩn Ngoại ngữ đầu ra).

Danh sách sinh viên hết hạn đào tạo

Danh sách sinh viên gia hạn đào tạo Viện CNSH&MT