• Bộ môn Công nghệ Sinh học
 • Bộ môn Công nghệ Sinh học

Kế hoạch công tác bộ môn

Dự kiến công tác tháng 12/2021

Công tác đào tạo:

 • Tiếp tục kế hoạch GD các HP theo kế hoạch, đảm bảo đúng tiến độ để kết thúc trước lịch thi HK vào đầu tháng 1 (các GV).
 • Lập kế hoạch công tác tốt nghiệp cho sinh viên 60.CNSH (TBM).
 • Tổ chức bảo vệ đề cương luận văn Thạc sĩ CNSH (2 HĐ còn lại ngày 4/12).

Công tác ĐBCL:

 • Chuẩn bị đánh giá ngoài ngành CNSH (Ban thư kí, các GV).

NCKH và HTĐN:

 • Sinh hoạt học thuật 2 BM (6/12).
 • Hoàn thiện thuyết minh đăng kí đề tài cấp trường và SV NCKH (hạn 9/12).
 • Tổ chức nghiệm thu đề tài của cô Thư.

Công tác cán bộ:

 • Xây dựng kế hoạch công tác năm học 2021-2022 của Viện, BM và cá nhân sau khi có kế hoạch từ trường.

Phát triển CTĐT:

 • Tiếp tục cập nhật CTĐT ThS CNSH (họp và hoàn thành dự thảo 1).
 • Cập nhật ĐCHP k63 (sau khi nhà trường ban hành Mẫu ĐCHP mới).
 • Làm việc với Khoa CNTT về việc xây dựng chuyên ngành Tin sinh học.

Thông báo

Các sự kiện