• Bộ môn Công nghệ Sinh học
  • Bộ môn Công nghệ Sinh học

Kế hoạch công tác bộ môn

KẾ HOẠCH THÁNG 3/2021I. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO & SINH VIÊN:

1. Công tác đào tạo

Hệ Đại học

  • Tiếp tục GD online tuần thứ 2 của HK (1-6/3), chuẩn bị công tác GD tập trung từ tuần thứ 3 trở đi (từ 8/3 trở đi).
  • Xếp TKB các HP thực hành do BM quản lí.
  • Hoàn thành Dự trù kinh phí thực hành.
  • Phân công HD chuyên đề/đồ án tốt nghiệp cho lớp 59CNSH.
  • Tổ chức các lớp học lí thuyết của chuyên đề 1 cho lớp 59CNSH.

Hệ Sau đại học

- Tổ chức GD các HP theo TKB.

II. CÔNG TÁC NCKH, HTĐN VÀ DỊCH VỤ:

  • Tiến hành nghiệm thu đề tài của cô Thu (Đa dạng thành phần loài thực vật đồi La San).
  • Chuẩn bị cho các đề xuất đề tài cấp trường/SV NCKH đợt 1/2021.
  • Tiếp tục triển khai công tác mua sắm thiết bị và trang bị hệ thống kệ bàn cho PTN CNSH mới.

III. CÔNG TÁC KHÁC:

  • Họp các BCN CTĐT hệ ĐH và cao học.

Thông báo

Các sự kiện