Đề cương chi tiết học phần

Học phần Giảng viên Đề cương chi tiết học phần
Kỹ thuật xử lý nước cấp Bùi Vĩnh Đại DCCTHP,Kỹ thuật xử lý nước câp,59CNMT.pdf
Các phương pháp phân tích môi trường Nguyễn Thanh Sơn DCCTHP,Các phương pháp phân tích môi trường,60CNMT.pdf
ISO14000 và kiểm toán môi trường Trần Thị Tâm ĐCCTHP, ISO14000và kiểm toán môi trường,59CNMT.pdf
Kỹ thuật xử lý ô nhiễm đất Trần Thanh Thư DCCTHP,Kỹ thuật xử lý ô nhiếm đât, 59CNMT.pdf
Sản xuất sạch hơn Trần Thị Tâm ĐCCTHP, Sản xuất sạch hơn,60CNMT.pdf
Đồ án kỹ thuật xử lý nước thải Trần Thanh Tùng ĐCCTHP,Đồ án kỹ thuật xử lý nước thải ,60 CNMT.pdf
Đồ án kỹ thuật xử lý nước cấp Trần Thanh Tùng ĐCCTHP, Đồ án Kỹ thuật xử lý nước cấp , 59CNMT.pdf
Phương pháp nghiên cứu khoa học Ngô Đăng Nghĩa ĐCCTHP,Phương pháp nghiên cứu khoa học,60CNSH.pdf
Quan trắc môi trường Nguyễn Đắc Kiên DCCTHP,Quan trắc môi trường, 59CNMT.pdf
Quá trình thiết bị môi trường 1 Hoàng Ngọc Anh ĐCCTHP, Quá trình và thiết bị môi trường 1, 60CNMT.pdf
Mô hình xử lý chất thải Nguyễn Thị Ngọc Thanh ĐCCTHP,Mô hình xử lý chất thải,59CNMT.pdf
Kỹ thuật xử lý nước thải Nguyễn Thị Ngọc Thanh ĐCCTHP,Kỹ thuật xử lý nước thải,60CNMT.pdf
Biến đổi khí hậu Trần Thị Tâm ĐCCTHP,Biến đổi khí hậu,61Markt1.pdf
Biến đổi khí hậu Hoàng Ngọc Anh ĐCCTHP,Biến đổi khí hậu,61QTKS 2.pdf
Biến đổi khí hậu Trần Thanh Thư ĐCCTHP,Biến đổi khí hậu, 61.TCNH-1.pdf
Biến đổi khí hậu Trương Trọng Danh DCCTHP,Biến đổi khí hậu,61KTPT,61QTDL,61MARKT.pdf
Biến đổi khí hậu Nguyễn Đắc Kiên  ĐCCTHP,Biến đổi khí hậu,61QLTS 61TTQL 61QTKS.pdf
Biến đổi khí hậu Nguyễn Thị Ngọc Thanh ĐCCTHP,Biến đổi khí hậu,61QTKS3.pdf